286/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/28-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ286/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13801/23-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 23-08-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

***************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311/τ.Β΄/26-07-2016 με θέμα {Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄253) απόφασης προβλέπεται στο άρθρο 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2014» και ειδικότερα στην παράγραφο Α8 ότι «Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α Εσόδου 1312), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το έτος 2015».

Με την αριθ. 29779/26-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 47.000,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015, (ΣΑΤΑ).

Με την αριθ. 23620/11-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΟΟ465ΧΘ7-Ξ5Ξ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 46.100,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Επειδή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» το ποσό των 47.000,00 €, απαιτείται μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του ποσού των 47.000,00 € κατά 900,00 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 46.100,00 €.

Επίσης στο σκέλος των εξόδων, είχαμε εγγράψει αρχικά στον Κ.Α. 02.70.7331.001 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσό 85.459,16 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 38.459,16€ και ΣΑΤΑ 2017 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 47.000,00€.

Απαιτείται η μείωση του παραπάνω Κ.Α. κατά 900,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των (85.459,16-900,00) 84.559,16 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 38.459,16€ και από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.100,00€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 23 Αυγούστου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                              Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                             Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

                                 και Προμηθειών                                                                       α.α.

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                            Θεόδωρος Ασημακόπουλος

                                            (T.Y.)                                                                                   (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 23-08-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

Τον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» ποσού 47.000,00 €

Μείωση κατά 900,00 €

διαμορφώνοντας τον συνολικά στο ποσό των 46.100,00 €.

ΕΞΟΔΑ

Τον Κ.Α. 02.70.7331.001 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσού 85.459,16 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 38.459,16 € και ΣΑΤΑ 2017 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 47.000,00 €.

Μείωση κατά 900,00

διαμορφώνοντας τον στο ποσό των 84.559,16 € (85.459,16-900,00) προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 38.459,16 € και από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.100,00 €.

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 286/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2017

Print Friendly, PDF & Email