283/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/28-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ283/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13801/23-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: “Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος”», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 24.08.2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

***********************************************

2Ο Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (άρθρ. 117 Ν. 4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»προϋπολογισμού 58.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} & αριθμού μελέτης 02/2017.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. (1)την αριθμ. 21/2017 Α.Ο.Ε.
 2. (2)το αριθμ. 13490/17-08-2017 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης
 3. (3)την με αριθμ. 13878/24-08-2017 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα την 24η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 οι κάτωθι:

 1. 1.Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύουσα,
 2. 2.Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. 3.Λεωνίδας Μαστοράκος, Δημοτικός Υπάλληλος τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 11604/18-07-2017 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου το φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώνουμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο Δήμο εγκαίρως, έγινε δεκτός και προχωρούμε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της Διακήρυξης [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ

208562/04-07-2017

(ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 63690975/16-08-2017 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

1074621/01-08-2017

(ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ

244/27-07-2017

(ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α.(Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
ΝΑΙ 276/11-05-2017 ΙΚΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 115/24-08-2017 ΙΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1693/22-08-2017 Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1694/22-08-2017 Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μη θέση σε εκκαθάριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1693/22-08-2017 Πρωτοδικείο Κορίνθου
Υ.Δ. [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 24/08/2017 Υ.Δ.  

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 19576/118531/21-08-2017 (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) Τ.Ε.Ε.
19576/96332/21-08-2017 (ΠΑΝΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ)  
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/5001/19-04-2016     (με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 18-04-2019) ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8 Διακήρυξης]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΑΙ

429210.608878/25-07-2017

Γ.Ε.ΜΗ.

         

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 60,00%.

Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Φίλη

(Τ.Υ.)

2. – Πηνελόπη Μακαβέλου

(Τ.Υ.)

3. – Λεωνίδας Μαστοράκος

(Τ.Υ.)

***********************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 2oπρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. Την υπ’ αριθμ. 11604/18.07.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001713067 2017-07-18,
 5. Την υπ’ αριθμ. 11605/18.07.2017 Περίληψη Διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού ΑΔΑ:ΩΛ9ΧΟΛΩ5-7ΥΓ και ΑΔΑΜ:17PROC001713193 2017-07-18,
 6. Την υπ’ αριθμ. 271/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του εν λόγω έργου μεΑΔΑ: 6Ι7ΨΩ1Θ-ΠΑ2,
 7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 271/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
 8. Την υπ’ αριθμ. 13490/17-08-2017 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 9. Την υπ’ αριθμ. 617/18-08-2017 Πρόσκληση του ΝΠΔΔ ΔΛΤ περί λήψης γνωμοδότησης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του εν λόγω έργου,
 10. Τον υπ’ αριθμ. 13878/24-08-2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 11. Τoαπό 24-08-2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων,
 12. Την υπ’ αριθμ. 88/28.08.2017 Γνωμοδότηση του ΝΠΔΔ ΔΛΤ περί λήψης γνωμοδότησης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του εν λόγω έργου με ΑΔΑ: 7ΝΩΒΟΛΩ5-ΗΥΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 24.08.2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος».

B.- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος» προϋπολογισμού # 58.000,00 # € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.} στο μειοδότη «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα κόμμα μηδέν τοις εκατό (60,00%).

Γ.-Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Δ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρ. 105 & 127 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 283/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2017

Print Friendly, PDF & Email