282/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ282/2016

 

Περίληψη: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στις θέσεις Σταμάτα και Σταμάτα

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                    

Θέμα 17ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στις θέσεις Σταμάτα και Σταμάτα» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω, ήτοι:

1) του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 195 Ν. 3463/2006 § 1 (ΦΕΚ 114/8-6-06) Κ.Δ.Κ.

3) Του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του αρθρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

4) την υπ’ αριθ. 412/19-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία έγινε ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης καλλιεργήσιμης γής (αγροκτήματα) για την ενοικίαση τεσσάρων χρόνων.

5) το υπ’ αριθ. 14545/2016 Πρακτικό Επιτροπής περί καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. Καστανιάς.

6) το υπ. αριθμ. 2503/25-2-16 έγγραφο της Τ.Κ. Καστανιάς.

7) Το γεγονός ότι η διάρκεια της εκμίσθωσης των αγρών λήγει την 30-11-2016 και την ανάγκη να ενοικιαστεί για την διάρκεια 2017-2020.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροκτημάτων Τ.Κ. Καστανιάς για αγροτική εκμετάλλευση στις θέσεις: α/ Σταμάτα με αριθμό αναδασμού 183 συνολικής έκτασης 2,388 στρεμμάτων και β/ Σταμάτα με αριθμό αναδασμού 335 συνολικής έκτασης 15,846 στρεμμάτων.

Καθώς προβλέπεται από την Οικονομική Επιτροπή η συγκρότηση Επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος πρότεινε να ορισθούν ως:

Τακτικά μέλη

Αναπληρούμενα μέλη

από τους υπαλλήλους

1. Σπηλιώτη Φωτεινή, ως Πρόεδρο 1. Λαλιώτη Γεώργιο, ως Πρόεδρο
2. Τσέκο Παναγιώτη,
ως Γραμματέα-Πρακτικογράφο

2. Μποτσίνη Χρυσαυγή,

ως Γραμματέα-Πρακτικογράφο

3. Καπέλλο Παναγιώτη 3. Τρίγκα Ευαγγελία

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1.- Εγκρίνει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροκτημάτων Τ.Κ. Καστανιάς για αγροτική εκμετάλλευση στις θέσεις:

α/ Σταμάτα με αριθμό αναδασμού 183 συνολικής έκτασης 2,388 στρεμμάτων και

β/ Σταμάτα με αριθμό αναδασμού 335 συνολικής έκτασης 15,846 στρεμμάτων.

2.- Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης ως κατωτέρω:

 1. Hδημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 μέχρι 13:00 για το αγρόκτημα θέση Σταμάτα και από ώρα 13:00 μέχρι 14:00 για το αγρόκτημα στη θέση Σταμάτα, από την Επιτροπή στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος στην Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας στους Καλλιάνους.
 2. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης ή δεν υπάρξει επίτευξη της δημοπρασίας, αυτή θα επαναληφθεί στις 28 Νοεμβρίου 2016.
 3. Σε περίπτωση μη επίτευξής της και πάλι, αυτή θα επαναληφθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2016.
 4. Και στις δύο επαναληπτικές δημοπρασίες, ο τόπος και ο χρόνος που θα διενεργηθούν θα είναι ο ίδιος.
 5. Η διάρκεια της εκμίσθωσης του αγρού ορίζεται για τέσσερα χρόνια, δηλαδή από την 1-12-2016 μέχρι την 1-12-2020.
 6. Για το αγρόκτημα στη θέση Σταμάτα ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε χρόνο και για το αγρόκτημα στη θέση Σταμάτα ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ .
 7. Ο ενοικιαστής οφείλει να το διαχειρίζεται όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος και όταν λήξει η σύμβαση του αγρού να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε , (όρια κ.λ.π.), άλλως υποχρεούται σε αποζημίωση, λόγω μη καλλιέργειας του αγρού.
 8. Επίσης ο ενοικιαστής οφείλει να διατηρεί ακέραια τα όρια της εκμισθωμένης έκτασης και γενικά η εκμίσθωση της έκτασης αυτής να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από πάσα καταπάτηση, άλλως υποχρεούται σε αποζημίωση.
 9. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή υποχρεούμενο αλληλέγγυα και αδιαίρετα και παραιτουμένου των ευεργετημάτων της διηζήσεως και διαιρέσεως για την εμπρόθεσμη καταβολή του μισθίου .
 10. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην Επιτροπή δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού πέντε (5,00) ευρώ και τριάντα (35,00) ευρώ αντίστοιχα για κάθε αγρόκτημα .
 11. Δεν γίνεται δεκτός κάποιος, στην δημοπρασία αν είναι οφειλέτης του Δήμου.
 12. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 13. Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της διοικητικής αρχής, περί νομιμοποίησης των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, και να καταθέσει γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού αξίας 10% επί του προκύψαντος ποσού από την δημοπρασία για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί για την συμμετοχή του στη Δημοπρασία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική απόφαση .
 14. Στη συνέχεια θα διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και θα ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.
 15. Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί πλειοδότης, θα ενέχονται και οι δύο για ολόκληρο το ποσό που έχει προκύψει από τη δημοπρασία.
 16. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στις 10 Μαρτίου εκάστου έτους.
 17. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιον, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο ίδιος ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί των κτημάτων του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται απολύτως.
 18. Για κανένα λόγο και σε καμιά περίπτωση ο Δήμος δε φέρει ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στον τελευταίο πλειοδότη όπως και για τυχόν επιβράδυνση της νομιμοποίησης των πρακτικών της δημοπρασίας ή απόρριψής τους από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής Αρχής.

3.- Ορίζει μέλη της Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροκτημάτων Τ.Κ. Καστανιάς της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δ. Σικυωνίων τους εξής υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη

Αναπληρούμενα μέλη

από τους υπαλλήλους

1. Σπηλιώτη Φωτεινή, ως Πρόεδρο 1. Λαλιώτη Γεώργιο, ως Πρόεδρο
2. Τσέκο Παναγιώτη,
ως Γραμματέα-Πρακτικογράφο

2. Μποτσίνη Χρυσαυγή,

ως Γραμματέα-Πρακτικογράφο

3. Καπέλλο Παναγιώτη 3. Τρίγκα Ευαγγελία

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 282/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email