282/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/28-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ280/2017

 

Περίληψη: Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13801/23-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13013/07-08-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

****************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως ισχύει σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή στους Δήμους, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δε δημοτικό συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 65 του ίδιου ως άνω αναφερόμενου νόμου, εκδίδει τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις, ορίζοντας τελικώς, τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

Με τις διατάξεις του άρ. 63 του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31-07-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε η περ. β’ της παρ. 3 του άρ. 12 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) όπως αυτή ίσχυε μέχρι την ημέρα έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου και αφορούσε στον τρόπο καθορισμού από τους δήμους, του δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους – επιχειρήσεις σχετικής άδειας εμπορίας που βρίσκονται στην περιφέρειά τους και τα εμπορεύονται, είτε αυτούσια είτε κατόπιν προσμίξεων με χυμούς. Σύμφωνα δε με το ακροτελεύτιο άρθρο 169 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), η ισχύς του άρ. 63 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31/07/2017, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη, το υπέρ του δήμου δικαίωμα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σε ποσοστό από τρία (3) τοις χιλίοις έως πέντε (5) τοις χιλίοις και από τρία (3) τοις χιλίοις έως και τρεισήμισι (3,5) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, υπολογιζόμενο το ποσοστό αυτό επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) της οντότητας και τα αποτελέσματα ελέγχου από τη φορολογική αρχή.

Δεδομένου ότι στα διοικητικά όρια του δήμου λειτουργούν ήδη δύο (2) επιχειρήσεις εμπορίας ποσίμου ύδατος, απαιτείται η προσαρμογή του δικαιώματος που καταβάλλουν στο Δήμο, στις νέες νομοθετικές διατάξεις.

Περαιτέρω και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εισπραξιμότητα των ιδίων εσόδων του Δήμου, προτείνεται η επιβολή του ανώτατου συντελεστή που προβλέπει η νομοθεσία, ήτοι πέντε (5) τοις χιλίοις εάν δε γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς και τρεισήμισι (3,5) τοις χιλίοις εάν γίνεται πρόσμιξη με χυμούς.

Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας ποσίμου ύδατος, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων από τα κατά νόμο όργανα.

Κιάτο, 7 Αυγούστου 2017

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)

****************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρ. 63 του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31-07-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,
 • τις διατάξεις του άρθρο 169 του ν. 4483/2017 (Α’ 107),
 • τ από 13013/07-08-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Προτείνει την επιβολή δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ή ιαματικών υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας με ποσοστό πέντε (5) τοις χιλίοις εάν δεν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς και τρεισήμισι (3,5) τοις χιλίοις εάν γίνεται πρόσμιξη με χυμούς, υπολογιζόμενο επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας ποσίμου ύδατος, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων από τα κατά νόμο όργανα.

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που καλείται να καθορίσει την επιβολή του ανωτέρω τέλους οριστικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 280/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2017

Print Friendly, PDF & Email