279/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/28-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ279/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθ. 180/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13801/23-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

 

            Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 180/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 180/2017 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 13281/10.08.2017 και με ΑΔΑ:ΩΝΔΞΩ1Θ-ΓΜΦ, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε oΔικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνόπουλου – Μ. Μαρκελλου του Δ.Σ. Κορίνθου κος Παύλος Μάρκελλος, προκειμένου 1. να ασκήσει στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ακώλυτη απόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Σικυωνίων στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου καθώς επίσης 2. να παρασταθεί ως πληρεξούσιος του Δήμου Σικυωνίων κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής οποτεδήποτε αυτή ορισθεί.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,

– την υπ’ αριθμ. 278/2017 Α.Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης,

– τη σχετική γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου καθώς και

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 180/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 13281/10.08.2017 και με ΑΔΑ:ΩΝΔΞΩ1Θ-ΓΜΦ,δυνάμει της οποίας ορίσθηκε oΔικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνόπουλου – Μ. Μαρκελλου του Δ.Σ. Κορίνθου κος Παύλος Μάρκελλος, προκειμένου να ασκήσει στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ακώλυτη απόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Σικυωνίων στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.

B.- Ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων οποτεδήποτε αυτή ορισθεί.

Γ.- Ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο ν’ ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου τακτική αγωγή προκειμένου να εξασφαλισθεί η ακώλυτη απόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Σικυωνίων στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.

Δ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγήαπορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να ασκήσει τακτική αγωγή κατά του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, όπως επίσης να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής οποτεδήποτε αυτή προσδιορισθεί και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

Ε.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κι ο αντίδικος ασκήσει έφεση, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παραστεί στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

ΣΤ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου για τη σύνταξη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, την παράσταση κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και τη σύνταξη της αγωγής θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η αμοιβή του δικηγόρου για την παράσταση και τη σύνταξη σημειώματος κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η παράσταση του δικηγόρου και η σύνταξη προτάσεων κατά τη συζήτηση της τακτικής αγωγής θα καθοριστούν με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 279/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2017

Print Friendly, PDF & Email