278/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/28-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ278/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθ. 173/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13801/23-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

 

            Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 173/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 173/2017 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 13138/08.08.2017 και με ΑΔΑ:6ΨΩΑΩ1Θ-ΑΦ9, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε oΔικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνόπουλου – Μ. Μαρκελλου του Δ.Σ. Κορίνθου κος Παύλος Μάρκελλος, προκειμένου ναγνωμοδοτήσει προς το Δήμο Σικυωνίων περί των ενεργειών των οποίων οφείλει να προβεί για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του, μετά από την υπ’ αριθμ. 33/2017/01-08-2017 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 173/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 13138/08.08.2017 και με ΑΔΑ:6ΨΩΑΩ1Θ-ΑΦ9, περί του ορισμού του Δικηγόρου της Δικηγορικής Εταιρείας Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνόπουλου – Μ. Μαρκελλου του Δ.Σ. Κορίνθου κου Παύλου Μάρκελλου, προκειμένου ναγνωμοδοτήσει προς το Δήμο Σικυωνίων περί των ενεργειών των οποίων οφείλει να προβεί για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του, μετά από την υπ’ αριθμ. 33/2017/01-08-2017 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Β.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 0,5 ώρες εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013)

Δ.-Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 278/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2017

Print Friendly, PDF & Email