277/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2016

 

Περίληψη: Καθορισμός τελών χρήσης του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 12ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Καθορισμός τελών χρήσης του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την από 14788/03-10-2016 Εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

*****************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή των δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Περαιτέρω, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρ. 157 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), τα έσοδα των δήμων είναι τακτικά και έκτακτα, τα δε τακτικά προέρχονται από:

α) θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους

β) από τα εισοδήματα κινητής και ακίνητης περιουσίας

γ) από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

δ) από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές και

ε) από τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

            Όσον αφορά τέλος τη διαδικασία καθορισμού ή αναπροσαρμογής των ως άνω αναφερομένων τελών αλλά και των λοιπών ανταποδοτικών τελών, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους, όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθ. 50106/31-12-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το συγκεκριμένο θέμα.

            Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία επιβολής – αναπροσαρμογής των τελών είναι τα εξής:

  1. Εκτιμάται το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας της τρέχουσας χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του Π/Υ προηγούμενου έτους, χωρίς να απαιτείται απόλυτη ταύτιση των δύο χρήσεων. Με το ίδιο τρόπο, προϋπολογίζονται, τα έξοδα της επόμενης χρήσης, στην περίπτωση μας της χρήσης 2017.
  2. Εκτιμάται το συνολικό ύψος εσόδων τρέχουσας χρήσης όπως ανωτέρω. Ωστόσο δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης των εσόδων αυτών.
  3. Υπολογίζεται η διαφορά: έξοδα 2016 – έσοδα 2016 και εφόσον τα έσοδα υπολείπονται, η διαφορά αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό αυξημένου συντελεστή τελών της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Αυτά βεβαίως και υπό την αυστηρή αίρεση που τίθεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ. 23976/22-7-2016 (Β’ 2311) ΚΥΑ κατάρτισης προϋπολογισμών των δήμων έτους 2017, ειδικότερα για το ανώτατο ύψος των εσόδων που θα πρέπει να αναγραφούν στην Ομάδα Εσόδων Ι.

Από το έτος 2012 ο Δήμος Σικυωνίων, έχει παραλάβει, στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1293/2-5-2012 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ και κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, είκοσι έξι (26) ποδήλατα για χρήση από το κοινό, εγκατεστημένα σε τέσσερις (4) αυτοματοποιημένους σταθμούς: α) στον πεζόδρομο της οδού Κλεισθένους έναντι της Πλατείας Ελευθερίας στη Δ.Κ. Κιάτου, β) στην πλατεία Λυσίππου στη Δ.Κ. Κιάτου, γ) πλησίον του σταθμού του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στη Δ.Κ. Κιάτου και δ) στην περιοχή «Πευκιάς» της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

Το εν λόγω σύστημα, έως και σήμερα, δεν κατέστη δυνατό να λειτουργήσει. Με τη υπ’ αριθ. 356/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του εν λόγω Συστήματος. Με την παρούσα κανονιστική απόφαση, θα επιβληθούν τα τέλη χρήσης για τη λειτουργία του Συστήματος, τα οποία εκ της φύσεως τους ως τελών, έχουν ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι, το σύνολο των εσόδων θα πρέπει να καλύπτει το αντίστοιχο των εξόδων, ούτως ώστε να μη δημιουργείται έλλειμμα αλλά ούτε και πλεόνασμα, το οποίο ως υποκρύπτουσα φορολογία, απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση της υπηρεσίας είναι να υπάρχει χρέωση του χρήστη του ποδηλάτου ύψους € 0,50 ανά μισή ώρα χρήσης, μετά την περίοδο της 1ης ώρας κατά την οποία η χρήση είναι δωρεάν, σύμφωνα και με την προαναφερθείσα Α.Δ.Σ.

Για τη διαμόρφωση της εκτίμησης αυτής, ελήφθησαν υπόψη τα εξής:

Α) το γεγονός ότι το σύνολο των εν δυνάμει λειτουργικών ποδηλάτων του συστήματος θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε είκοσι έξι (26) όσος και ο αριθμός των ποδηλάτων.

Β) το ενδιαφέρον που ήδη έχει εκδηλωθεί τόσο από κατοίκους του Δήμου όσο και από επισκέπτες για τη λειτουργία του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, κατά τους θερινούς μήνες, αυξάνεται η ζήτηση λόγω και των παραθεριστών που επισκέπτονται την περιοχή σε αντίθεση με τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους, το ενδιαφέρον είναι σαφώς μικρότερο. Με τα δεδομένα αυτά, καταλήγουμε σε σενάριο κατά το οποίο, ο μέσος όρος χρηστών ανά ημέρα, θα είναι είκοσι έξι (26) άτομα, όσα και ο συνολικός αριθμός των ποδηλάτων.

Γ) το γεγονός ότι, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω και των καιρικών συνθηκών, θα υπάρχουν ημέρες με μηδενική χρήση του συστήματος. Ένα σενάριο πλήρους λειτουργίας του Συστήματος για διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) ημέρες ετησίως, θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες, δεδομένου ότι τουλάχιστον για τρείς (3) μήνες κατ’ έτος, τα καιρικά φαινόμενα είναι τέτοια (βροχή, αέρας κλπ.) που δεν επιτρέπουν τη χρήση των ποδηλάτων.

Δ) Όσον αφορά το όριο καθημερινής χρήσης κάθε ποδηλάτου, εκτιμώντας και το γεγονός ότι οι αυτόματοι σταθμοί είναι τοποθετημένοι σε καίρια σημεία του αστικού ιστού και με δεδομένο ότι οι αποστάσεις ανάμεσα σε σημεία ενδιαφέροντος (κέντρο πόλης, εμπορικά καταστήματα, παραλίες κλπ) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, εκτιμούμαι ότι το σύνολο της καθημερινής χρήσης κάθε ποδηλάτου, δε θα ξεπερνά τις δύο (2) ώρες. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η 1η ώρα χρήσης είναι δωρεάν, το έσοδο που προκύπτει από κάθε ένα ποδήλατο είναι ένα ευρώ ανά ημέρα – € 1,00/ημέρα- με βάση χρέωσης € 0,50/μισή ώρα χρήσης.

Συνεπώς, σύμφωνα και με τα ανωτέρω λεχθέντα, τα συνολικά ετήσια έσοδα από τη λειτουργία του Συστήματος Αυτόματων Σταθμών Ενοικίασης Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων, καθορίζονται ως εξής:

Συνολικά Ετήσια Έσοδα = Χρήστες ανά Ημέρα (χ) Σύνολο Ημερών Χρήσης του Συστήματος (ετήσιος) (χ) Έσοδο ανά Ημέρα ανά Ποδήλατο = 26 χ 275 χ 1 = € 7.150,00.

Αναφορικά με τα έξοδα λειτουργίας του συστήματος, αυτά αναφέρονται κυρίως στη συντήρηση και αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος (software) καθώς και στην αποκατάσταση των φυσιολογικών φθορών των ποδηλάτων κατά τη χρήση τους (ελαστικά, σύστημα φρένων κλπ.).

Το ενδεικτικό κόστος για τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται σε:

Α) Συντήρηση και Αναβάθμιση του Λογισμικού Συστήματος (software) = € 6.000,00 ετησίως

Β) Αποκατάσταση φυσιολογικών φθορών χρήσεως των ποδηλάτων = € 1.150,00 ετησίως.

Συνεπώς, συνολικά ετήσια έξοδα λειτουργίας του Συστήματος Αυτόματων Σταθμών Ενοικίασης Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων: € 7.150,00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

               ΕΣΟΔΑ (σε ετήσια βάση)                    ΕΞΟΔΑ (σε ετήσια βάση)
ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€) ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€)
ΈΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Χρήστες ανά Ημέρα χ Σύνολο Ημερών Χρήσης του Συστήματος (ετήσιος) χ Έσοδο ανά Ημέρα ανά Ποδήλατο = 26 χ 275 χ 1 7.150,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (software) 6.000,00
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 1.150,00
ΣΥΝΟΛΑ 7.150,00   7.150,00

Το συγκεκριμένο έσοδο ως νέο έσοδο, θα συνυπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017 στην ομάδα εσόδων Ι, σύμφωνα και με την Κ.Υ.Α κατάρτισής του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

      Την επιβολή τέλους χρήσης του συστήματος αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με τα ως άνω αναφερθέντα, ήτοι: € 0,50 ανά ώρα χρήσης και ανά ποδήλατο, μετά την 1η ώρα χρήσης η οποία θα είναι δωρεάν για το κοινό.

      Τα έσοδα που θα προκύπτουν, θα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και με την ειδικότερη νομοθεσία που διέπει τα έσοδα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

*****************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την επιβολής τέλους χρήσης του συστήματος αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με τα ως άνω αναφερθέντα, ήτοι: € 0,50 ανά ώρα χρήσης και ανά ποδήλατο, μετά την 1η ώρα χρήσης η οποία θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Τα έσοδα που θα προκύπτουν, θα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και με την ειδικότερη νομοθεσία που διέπει τα έσοδα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 277/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο07-11-2016

Print Friendly, PDF & Email