275/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ275/2016

Περίληψη: Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω ανάκλησης της αριθμ. 243/2016 Α.Δ.Σ. με την οποία είχε εγκριθεί το πρακτικό καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα περί: Ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης λόγω ανάκλησης της αριθμ. 243/2016 Α.Δ.Σ. με την οποία είχε εγκριθεί το πρακτικό καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 25-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω ανάκλησης της αριθμ. 243/2016 Α.Δ.Σ. με την οποία είχε εγκριθεί το πρακτικό καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού)», ως κάτωθι:

**************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 243/28-06-2016 (ΑΔΑ: 71ΛΥΩ1Θ-ΔΔΙ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το πρακτικό καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργόπουλου Χρήστου του Διονυσίου, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού), για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου, μετά την αρίθμ. 287/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.

         Στη συνέχεια με την αρίθμ. 164/18-07-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣΑΦΩ1Θ-66Μ) έγινε η ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7112.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων» ποσού 27.068,04 € για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργόπουλου Χρήστου του Διονυσίου, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).

         Επειδή με την αρίθμ. 410/18-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΝΔ8Ω1Θ-6ΦΕ) ανακλήθηκε η αρίθμ. 243/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχε εγκριθεί το καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού), προτείνεται η ανάκληση της αρίθμ. 164/18-07-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣΑΦΩ1Θ-66Μ) με την οποία είχε ψηφισθεί η σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7112.004 και της Π.Α.Υ. 287/2016 με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) ποσού 27.068,04 €.

**************************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ανακαλεί την 164/18.07.2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣΑΦΩ1Θ-66Μ)με την οποία είχε ψηφισθεί η σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7112.004 καθώς και την Π.Α.Υ. 287/2016 με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010)ποσού 27.068,04 €.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 275/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email