274/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ274/2016

 

Περίληψη: Αποδοχή ποσού για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το Β’ Τρίμηνο του έτους 2016, και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αποδοχής ποσού για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το Β΄ Τρίμηνο του έτους 2016, και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους εξέθεσε το από 21-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που έχει ως εξής:

****************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αριθμ. 31662/17-10-2016 (ΑΔΑ: 67Σ5465ΦΘΕ-ΒΚΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 1.446,30 € για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.)», για το Β΄ Τρίμηνο του έτους 2016.

Προκειμένου να καλύψουμε την δαπάνη για την ενοικίαση του χώρου όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Π. για το Β΄ Τρίμηνο 2016, από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαιτείται αποδοχή του ποσού των 1.446,30 €, τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή ως εσόδου του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.446,30 € με την αρίθμ. 317/2016 Σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΔΛΔΩ1Θ-ΙΥ7) η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 129439, 112419/31-08-2016 (ΑΔΑ: 7Ε7ΤΟΡ1Φ-ΙΧΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.892,60 € και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. 02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», πίστωση ποσού 1.446,30 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.785,20 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) με την αρίθμ. 182/2016 Σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 73Β2Ω1Θ-ΟΓΞ) η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2020/50979/14-06-2016 (ΑΔΑ: 6Ω5ΝΟΡ1Φ-ΝΛ1) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.231,50 €.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», στα 7.231,50€ , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.446,30 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6111.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», πίστωση ποσού 1.446,30 €  ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 18.156,32 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 19.602,62 €.

****************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Αποδέχεται το ποσό των #1.446,30# €, το οποίο κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την υπ’ αριθμ. 31662/17-10-2016 (ΑΔΑ:67Σ5465ΦΘΕ-ΒΚΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Β.-Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κατωτέρω:

 

1.

Από το έσοδο Κ.Α. 06.00.0619.005με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #1.446,30# € με την αρίθμ. 317/2016 Σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΔΛΔΩ1Θ-ΙΥ7) η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 129439, 112419/31-08-2016 (ΑΔΑ: 7Ε7ΤΟΡ1Φ-ΙΧΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #2.892,60# €

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#1.446,30# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.6232.003με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», πίστωση ποσού 1.446,30 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #5.785,20# € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #7.231,50# €.
2.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6232.003με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», στα #7.231,50# €.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#1.446,30# €

2.2 Στον Κ.Α. 02.00.6111.002του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», πίστωση ποσού 1.446,30 €ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των #18.156,32# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #19.602,62# €.

 

 

 

 

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 274/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email