274/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31ο/19-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ274/2017

 

Περίληψη: Ανάκληση της   αριθμ. 260/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με   θέμα «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017 για την «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδαςΣάββατοκαι ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13416/14-8-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν –6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 1. 6.
Κελλάρης Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της αριθμ. 260/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017 για την «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 19.08.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Αρχικά με την με αρίθμ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/21-07-2017 (ΑΔΑ: Ω8Β4465ΧΘΞ-150) απόφαση της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ποσού 800.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε., καθώς και η διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», που θα δημοπρατηθεί, αναρτηθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί από το Δήμο Σικυωνίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 275/24-07-2017 Απόφασή του (ΑΔΑ: Ω8Ν7Ω1Θ-1Μ3) αποδέχθηκε την απόφαση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 800.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε., καθώς και η διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο μας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», που θα δημοπρατηθεί, αναρτηθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί από το Δήμο Σικυωνίων.

Στη συνέχεια η Οικονομική Υπηρεσία, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, και με την αρίθμ. 260/27-07-2017 Απόφασή της, υλοποίησε την τροποποίηση, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε

υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων                €     800.000,00

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Στον Κ.Α. 06.00.1322.014 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου (Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων)» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}», εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 800.000,00€.

Μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.63.7312.002 με τίτλο ««Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.},εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 800.000,00€.

Μετά την από 11-08-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της με αρίθμ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/21-07-2017 (ΑΔΑ: Ω8Β4465ΧΘΞ-150) απόφαση της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ποσού 800.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε., καθώς και η διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 310/11-08-2017 Απόφασή του, ανακάλεσε την αρίθμ. 275/24-07-2017 Απόφασή του.

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αρίθμ. 260/27-07-2017 (ΑΔΑ: 69ΛΟΩ1Θ-Ψ8Β) προέβη στη τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού μετά την αρίθμ. 275/24-07-2017 (ΑΔΑ: Ω8Ν7Ω1Θ-1Μ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου   η οποία ανακλήθηκε με την αρίθμ. 310/11-08-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγούμαστε

Την ανάκληση της αρίθμ. 260/27-07-2017 (ΑΔΑ: 69ΛΟΩ1Θ-Ψ8Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία είχε εκδοθεί βάση της αρχικής Απόφασης της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κιάτο 19 Αυγούστου 2017

                             Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

                                               και Προμηθειών                                                        Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                  Θεόδωρος Ασημακόπουλος

           (T.Y.)                                                                                     (Τ.Υ.)

**************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 19-08-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ανακαλείτην αριθ. 260/27-07-2017 (ΑΔΑ: 69ΛΟΩ1Θ-Ψ8Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017 για την «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», η οποία είχε εκδοθεί βάση της αρχικής Απόφασης της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 274/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος
 5. 5.Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-8-2017

Print Friendly, PDF & Email