273/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2016

 

Περίληψη: Αποδοχή ποσού για την «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους» και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αποδοχής ποσού για την «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους» και τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτουςεξέθεσε το από 31-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που έχει ως εξής:

****************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αριθμ. 32473/21-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ7Α465ΦΘΕ-ΑΑ9) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 210.378,71 € για την «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους».
Προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία υλοποίησης της παραπάνω επιχορήγησης, σε συνδυασμό με την αρίθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και την αρίθμ. 15/2016 εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαιτείται αποδοχή του ποσού των 210.378,71 €, τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή ως εσόδου του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 06.00.1215 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

1.- Στον Κ.Α. 02.30.8115.006 με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 (Χ.Ε.Π. 702 & 703/2011)», πίστωση ποσού 2.030,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.030,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.060,00 €.

2.- Στον Κ.Α. 02.00.8117.051 με τίτλο «Οφειλόμενα στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.Σ.Υ.) Α.Ε. Καταβολή ποσού κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση δικηγόρου και την 31/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»(ΧΕΠ: Β-138/2015)», πίστωση ποσού 7.508,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 7.508,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 15.016,00 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 16 Σειρά Β ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας.

3.- Στον Κ.Α. 02.00.8115.001 με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ως 1η Εκταμίευση για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Στην Περιφ. Πελ/σου», πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.300,00 € (προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 2.299,95€) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.600,00 €.

4.- Στον Κ.Α. 02.10.8115.114 με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού ΧΕΠ Β-931/2011», πίστωση ποσού 716,35 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 716,35 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.432,70 €.

5.- Στον Κ.Α. 02.00.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 442,80 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.942,80 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 117 Σειρά Α ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6.- Στον Κ.Α. 02.30.6661.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-», πίστωση ποσού 14.992,60 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 14.996,16 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.988,76 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 102 Σειρά Β ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας.

7.- Στον Κ.Α. 02.30.6661.005 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014», πίστωση ποσού 14.621,73 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 14.996,16€ (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.617,89 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 103 Σειρά Β ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας.

8.- Στον Κ.Α. 02.15.8112.015 με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου “ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ”, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011)», πίστωση ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.000,00 €.

9.- Στον Κ.Α. 02.10.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 44,28 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 544,28 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 117 Σειρά Α ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.002 με τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου», πίστωση ποσού 4.920,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.920,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 9.840,00 €.

11.- Στον Κ.Α. 02.10.6461με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», πίστωση ποσού 487,08 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.987,08 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 117 Σειρά Α ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

12.- Στον Κ.Α. 02.00.8117.115 με τίτλο «Οφειλόμενα επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», πίστωση ποσού 45,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 45,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 90,00 €.

13.- Στον Κ.Α. 02.00.6492.002με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», πίστωση ποσού 90.816,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 106.980,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 197.796,00 €.

14.- Στον Κ.Α. 02.00.6823με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», πίστωση ποσού 39.814,99 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 97.300,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 137.114,99 €.

15.- Στον Κ.Α. 02.10.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 6.336,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 78.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 84.336,00 €.

16.- Στον Κ.Α. 02.10.6051.006 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.457,28 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 20.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 21.457,28 €.

17.- Στον Κ.Α. 02.20.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 2.640,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 42.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 44.640,00 €.

18.- Στον Κ.Α. 02.20.6051.003 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 633,60 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 12.200,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.833,60 €.

19.- Στον Κ.Α. 02.30.6055.001 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.», πίστωση ποσού 181,64 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.550,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.731,64 €.

20.- Στον Κ.Α. 02.30.6055.002με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 1.126,12 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 16.126,12 €.

21.- Στον Κ.Α. 02.30.6055.004 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχανικών», πίστωση ποσού 253,44 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 4.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.253,44 €.

22.– Στον Κ.Α. 02.30.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.320,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 26.200,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 27.520,00 €.

23.- Στον Κ.Α. 02.30.6051.003με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 190,08 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.190,08 €.

24.- Στον Κ.Α. 02.35.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 528,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 13.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.028,00 €.

25.- Στον Κ.Α. 02.35.6051.002 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 126,72 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 3.100,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.226,72 €.

26.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.024 με τίτλο «Οφειλόμενη αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα τακτικά και έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια του πρώην Δήμου ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 4.347,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δημιουργώντας νέα πίστωση.

****************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Αποδέχεται το ποσό των #210.378,71# €, το οποίο κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την υπ’ αριθμ. 32473/21-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ7Α465ΦΘΕ-ΑΑ9) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Β.-Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κατωτέρω:

 

1.

Από το έσοδο Κ.Α. 06.00.1215 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» όπου κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την υπ’ αριθμ. 32473/21-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ7Α465ΦΘΕ-ΑΑ9) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των #210.378,71# €.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#210.378,71# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.8115.006με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 (Χ.Ε.Π. 702 & 703/2011)», πίστωση ποσού 2.030,00 προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.030,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #4.060,00# €.
1.2 Στον Κ.Α. 02.00.8117.051 με τίτλο «Οφειλόμενα στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.Σ.Υ.) Α.Ε. Καταβολή ποσού κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση δικηγόρου και την 31/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»(ΧΕΠ: Β-138/2015)», πίστωση ποσού 7.508,00 €   προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,   ενισχύοντας την αρχικά   εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 7.508,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #15.016,00# €.
1.3 Στον Κ.Α. 02.00.8115.001 με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ως 1η Εκταμίευση για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Στην Περιφ. Πελ/σου», πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.300,00 € (προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 2.299,95€)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #24.600,00# €.
1.4 Στον Κ.Α. 02.10.8115.114με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού ΧΕΠ Β-931/2011», πίστωση ποσού 716,35 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 716,35 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #1.432,70# €.
1.5 Στον Κ.Α. 02.00.6463με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 442,80 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #1.942,80# €.
1.6 Στον Κ.Α. 02.30.6661.004με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-», πίστωση ποσού 14.992,60 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 14.996,16 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #29.988,76# €.
1.7 Στον Κ.Α. 02.30.6661.005με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014», πίστωση ποσού 14.621,73 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 14.996,16€ (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.617,89 €.
1.8 Στον Κ.Α. 02.15.8112.015 με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου “ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ”, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011)», πίστωση ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.000,00 €..
1.9 Στον Κ.Α. 02.10.6463με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 44,28 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #544,28# €..
1.10 Στον Κ.Α. 02.00.8112.002 με τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου», πίστωση ποσού 4.920,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.920,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 9.840,00 €..
1.11 Στον Κ.Α. 02.10.6461με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», πίστωση ποσού 487,08 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #1.987,08# €.
1.12 Στον Κ.Α. 02.00.8117.115 με τίτλο «Οφειλόμενα επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», πίστωση ποσού 45,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 45,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 90,00 €.
1.13 Στον Κ.Α. 02.00.6492.002με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», πίστωση ποσού 90.816,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 106.980,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #197.796,00# €.
1.14 Στον Κ.Α. 02.00.6823με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», πίστωση ποσού 39.814,99 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 97.300,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των #137.114,99# €.
1.15 Στον Κ.Α. 02.10.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 6.336,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 78.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #84.336,00# €.
1.16 Στον Κ.Α. 02.10.6051.006με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.457,28 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 20.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #21.457,28# €.
1.17 Στον Κ.Α. 02.20.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 2.640,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 42.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #44.640,00# €.
1.18 Στον Κ.Α. 02.20.6051.003με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 633,60 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 12.200,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #12.833,60# €.
1.19 Στον Κ.Α. 02.30.6055.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.», πίστωση ποσού 181,64 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.550,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #2.731,64# €.
1.20 Στον Κ.Α. 02.30.6055.002με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 1.126,12 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας   αυτή συνολικά στο ποσό των #16.126,12# €.
1.21 Στον Κ.Α. 02.30.6055.004με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχανικών», πίστωση ποσού 253,44 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 4.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #4.253,44# €.
1.22 Στον Κ.Α. 02.30.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.320,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 26.200,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #27.520,00# €.
1.23 Στον Κ.Α. 02.30.6051.003με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 190,08 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #5.190,08# €.
1.24 Στον Κ.Α. 02.35.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 528,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 13.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #14.028,00# €.
1.25 Στον Κ.Α. 02.35.6051.002με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 126,72 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 3.100,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #3.226,72# €.
1.26 Στον Κ.Α. 02.00.8112.024 με τίτλο «Οφειλόμενη αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα τακτικά και έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια του πρώην Δήμου ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 4.347,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δημιουργώντας νέα πίστωση.

 

 

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 273/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email