273/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30ο/09-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ273/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδαςΤετάρτηκαι ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13193/9-8-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν –6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 1. 6.
Κελλάρης Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Πρόβου Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, αναφέροντας στην Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται Εκτάκτως και Κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, προτείνοντας να συζητηθεί ως κατεπείγον το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

            Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 09.08.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31-39.264,64-49.838,50-16.693,20-24.000,00-2.346,01-5.708,80-1.762,00) 42.124,42€ , μειώνουμε κατά 1.860,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 40.264,42€ (42.124,42– 1.860,00) προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Στον Κ.Α. 02.00.6053.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», πίστωση ποσού 1.860,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.140,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.000,00€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 9 Αυγούστου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Αρμόδια Υπάλληλος                      Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Στ. Κακάτση                              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                                                    (T.Y.)                                                                     (Τ.Υ.)

************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 09.08.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Β.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

1. Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31-39.264,64-49.838,50-16.693,20-24.000,00-2.346,01-5.708,80-1.762,00) 42.124,42 €, μειώνουμε κατά   #1.860,00# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 40.264,42 € (42.124,42 – 1.860,00) προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Mείωση

αποθεματικού

κατά
#
1.860,00#

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6053.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», πίστωση ποσού #1.860,00# € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.140,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.000,00 €.

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 273/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Σπανός Κων/νος
 5. 5.Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09-08-2017

Print Friendly, PDF & Email