271/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ271/2016

 

Περίληψη: Πρόσκληση της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», 2ης μειοδότριας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» για ανάθεση ολοκλήρωσης του έργου λόγω προηγούμενης διάλυσης σύμβασης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Πρόσκλησης της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», 2ης μειοδότριας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» για ανάθεση ολοκλήρωσης του έργου λόγω διάλυσης σύμβασης» έθεσε υπ’ όψη των μελών τα κατωτέρω:

 1. Το από 01-09-2015 πρακτικό δημοπρασίας του έργου.
 2. Την υπ’ αριθ. 241/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Την υπ’ αριθμ. 50/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ: 76Τ5Ω1Θ-1ΓΣ).
 4. Την υπ’ αριθμ. 112/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ: ΩΗΘΘΩ1Θ-ΞΨΜ).
 5. Την υπ’ αριθμ. 228/16 Π.Α.Υ.
 6. Την υπ’ αριθμ. 69/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ: 6Κ32Ω1Θ-Π33).
 7. Την υπ’ αριθ. 3737/30-03-2016 απόφαση του Δ/ντη της Τ.Υ., περί διάλυσης της σύμβασης.
 8. Την υπ’ αριθ. 425/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.
 9. Το με Α.Π.: 16526/01-11-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Κοινοπραξία (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (2ος κατά σειρά μειοδότης) περί ισχύς της προσφοράς της.
 10. Τις από 05-11-2016 υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 3 του Ν. 3669/2008.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με το από 04 Νοεμβρίου 2016 έγγραφό της, εισηγείται την πρόσκληση της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», ως 2ης κατά σειρά μειοδότριας, για την ολοκλήρωση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα και εξήντα εννέα επί τοις εκατό (40,69%).

Για την εκτέλεση του έργου έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.64.7311.005 με ποσό 111.726,65 €, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», σύμφωνα με την με Α.Π. 24214/09.12.2015 και την με Α.Π.: 4859/30.06.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της εν θεμάτι πράξης και περί συνεχιζόμενων πράξεων του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020, αντίστοιχα.

Η λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί πρόσκλησης της 2ης κατά σειρά μειοδότριας εταιρείας του έργου, ήτοι της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», για την ολοκλήρωση του υπόψη έργου εξαιτίας προγενέστερης διάλυσης σύμβασης, νοείται ως προαπαιτούμενη προκειμένου να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α., αφενός Απόφαση Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης και δει της Δημόσιας Δαπάνης αυτής, αφετέρου απόφαση προέγκρισης για την υπογραφή της επικείμενης συμβάσεως ολοκλήρωσης του έργου με την 2η κατά σειρά μειοδότρια Κοινοπραξία (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ». Εν συνεχεία και προ της υπογραφής σύμβασης, σύμφωνα με την επικείμενη απόφαση τροποποίησης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», θα τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου και δει η πίστωση του σκέλους των εσόδων και των εξόδων που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, εκδίδοντας την αντίστοιχη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και θα γίνει η ανάθεση στον 2ο μειοδότη, ήτοι την Κοινοπραξία (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

Δεδομένων των ανωτέρω παρατεθέντων και των από 05.11.2016 Υπεύθυνων Δηλώσεων των μελών της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με την οποία δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 εδάφιο ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και το γεγονός περί μη υποβολής ενστάσεων κατά τις διεξαγωγής του διαγωνισμού που διενεργήθη την 01η.09.2015

       Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

       Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Υποβάλει αίτημα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. για την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης για την ολοκλήρωση υλοποίησης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Β.- Καλεί την Κοινοπραξία (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα και εξήντα εννέα επί τοις εκατό (40,69%),για την ανάθεση ολοκλήρωσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» , λόγω προηγούμενης διάλυσης σύμβασης.

Γ.- Την εισήγηση προς το Δ.Σ. με νεότερη απόφασή της, κατόπιν εκδόσεως Απόφασης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης από την Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α., για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου, μετά τη νομιμοποίηση της οποίας θα ακολουθήσει νέα λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 271/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email