271/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29ο/08-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ271/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12838/04-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 3.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 1. 6.
Κελλάρης Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Πρόβου Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 03.08.2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*******************************************

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

                Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»προϋπολογισμού 58.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.}.

Στο Κιάτο σήμερα την 2α Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

 1. 1.Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύουσα,
 2. 2.Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. 3.Λεωνίδας Μαστοράκος, Δημοτικός Υπάλληλος τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 11604/18-07-2017 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και κλήθηκαν αυτοί που θέλησαν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να δώσουν τις προσφορές τους.

v    Εμφανίσθηκαν κατά σειρά οι πιο κάτω, που παρέδωσαν φάκελο προσφοράς, συνοδευόμενο από αίτηση. Όλοι οι φάκελοι, αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο παρών πρακτικό, στον κάτωθι Πίνακα [1] και μονογράφησαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

Πίνακας [1]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου (ΜΕΕΠ) Τάξη Πτυχίου Παραστατικό Εκπροσώπησης
1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 ΟΔΟ 2η ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           Χ 397610
2ος

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.

30478 ΟΔΟ 2η ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΙ 787513
3ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 30505 ΟΔΟ 2η ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ 738277
4ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 30068 ΟΔΟ Α1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ 379898
5ος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 25729 ΟΔΟ Α1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                     12656/02-08-2017 (09:45)
6ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 30583 ΟΔΟ Α1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                     12658/02-08-2017 (09:45)
7ος ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ 24305 ΟΔΟ 2η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                     12659/02-08-2017
8ος ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. 28511 ΟΔΟ 1η

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   12660/02-08-2017 (09:53)

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

9ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 28277 ΟΔΟ 2η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                     12661/02-08-2017 (09:55)

v    Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και αφού η Πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο του Δήμου προκειμένου να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη και άλλης προσφοράς, έγινε από την Ε.Δ. η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης στον Πίνακα [2].

Πίνακας [2]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ  
2ος

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.

ΝΑΙ ΝΑΙ  
3ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ  
4ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ  
5ος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ  
6ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ  
7ος ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ ΝΑΙ ΝΑΙ  
8ος ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
9ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ  

v    Σε αυτό το στάδιο αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία η «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.»

v    Ακολούθησε η αποσφράγιση των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους.

v    Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για κάθε μία από τις Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν (Πίνακας [3]).

Πίνακας [3]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (Ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΠΕΝΗΝΤΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 50,28 ΝΑΙ
2ος

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 46,36 ΝΑΙ
3ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 55,36 ΝΑΙ
4ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 60,00 ΝΑΙ
5ος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 39,36 ΝΑΙ
6ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 58,00 ΝΑΙ
7ος ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 55,79 ΝΑΙ
9ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 49,00 ΝΑΙ

Η Ε.Δ. διαπίστωσε ολοκληρώνοντας τον έλεγχο ομαλότητας ότι όλες οι Οικονομικές Προσφορές είναι Αποδεκτές.

Όλες οι οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον Πίνακα [4] που ακολουθεί, κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
1ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 60,00
2ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 58,00
3ος ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ 55,79
4ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 55,36
5ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 50,28
6ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 49,00
7ος

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.

46,36
8ος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 39,36

 

v    Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 11604/18-07-2017διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους και αποτυπώνεται στον Πίνακα [5] που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ [5]  
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.  
2ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
3ος ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΤΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
4ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
5ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  
6ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ  
7ος

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.

 
8ος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

v    Κατόπιν των ανωτέρω κρίνονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που εμφανίζονται στο κάτωθι Πίνακα [6].

ΠΙΝΑΚΑΣ [6]
α/α
Διαγωνιζόμενος
Λόγος αποκλεισμού
1 ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2 ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΤΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος πρακτικού της, επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των παραδεκτών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών. Τα αναλυτικά στοιχεία των εγγυητικών καθώς και η διαμορφωθείσα σειρά μειοδοσίας αποτυπώνονται και στον κάτωθι Πίνακα [7].

ΠΙΝΑΚΑΣ [7]
Σειρά Μειοδοσίας
Διαγωνιζόμενος
Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. e-206/01-08-2017 ΤΜΕΔΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
2ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1992/31-07-2017 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, 146 ΚΟΡΙΝΘΟΥ

12771/03-08-2017

3ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1993/01-08-2017 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, 146 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12773/03-08-2017
4ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 55551/25-07-2017 ΤΜΕΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗ 12774/03-08-2017
5ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 1731749/24-07-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 107001/02-08-2017
6ος

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.

1731815/25-07-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 106999/02-08-2017
7ος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1731958/26-07-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 107000/02-08-2017

 

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο

«ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 60,00%.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Φίλη 2. – Πηνελόπη Μακαβέλου 3. – Λεωνίδας Μαστοράκος

*******************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1oΠρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 1. Την αριθ. 2/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,
 2. Την υπ’ αριθμ. 16/2017 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΔΛΤ Σικυωνίων περί έγκρισης της αριθ. 2/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος» προϋπολογισμού 58.000,00 € και έγκρισης υλοποίησης του έργου με χρηματοδότηση από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με ΑΔΑ: ΩΦ0ΥΟΛΩ5-ΗΒ8,
 3. Την από 14-07-2017 προγραμματική σύμβαση του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με τον Δήμο Σικυωνίων με ΑΔΑΜ: 17SYMV001696421 2017-07-14,
 4. 8.Την υπ’ αριθμ. 245/2017 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων περί καθορισμού των όρων διενέργειας του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ: 6ΣΞΧΩ1Θ-5Ν3,
 1. Την υπ’ αριθμ. 11604/18.07.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001713067 2017-07-18,
 2. Την υπ’ αριθμ. 11605/18.07.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ:ΩΛ9ΧΟΛΩ5-7ΥΓ και ΑΔΑΜ:17PROC001713193 2017-07-18,
 3. Τo από 03.08.2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, τις προσφορές, τα λοιπά στοιχεία των φακέλων που υποβλήθηκαν,
 4. Την υπ’ αριθμ. 87/08.08.2017 Α. Δ. Σ. Γνωμοδότηση του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί έγκρισης του 1ου Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων,
 5. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 03.08.2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος», σύμφωνα με την αριθμ. 2/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

B.- Κηρύσσειπροσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» που εδρεύει στην πάροδο Πετμεζά – Άγιος Γεώργιος ΤΚ 20200 Κιάτο, με Α.Φ.Μ. 800710903 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-26747 κιν. 6974296735, με μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα κόμμα μηδέν τοις εκατό (60,00%).

Γ.- Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 271/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Σπανός Κων/νος
 5. 5.Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-08-2017

Print Friendly, PDF & Email