269/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ269/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη προσφυγής νομιμότητας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100927/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ., κατόπιν γνωμοδότησης της δικηγόρου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της «Λήψης απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγής νομιμότητας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100927/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ., κατόπιν γνωμοδότησης της δικηγόρου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω:

α) Την υπ. αριθμ. 100927/10.02.2016 Απόφαση της Γ. Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/8.6.07 ΚΥΑ περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Ν. Κορίνθου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 122853/8.3.10 ΚΥΑ, β) την με αριθμ. 257/16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη προσφυγής νομιμότητας της ως άνω απόφασης και γ) την από 4-11-2016 γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου η οποία προτείνει την άσκηση προσφυγής νομιμότητας κατά της υπ’ αριθμ. Α.Π. Οικ. 100927/10.02.2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ. αρ. οικ. 129772/08.06.2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιβ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Την άσκηση προσφυγής νομιμότητας κατά της υπ’ αριθμ. Α.Π. Οικ. 100927/10.02.2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ. αρ. οικ. 129772/08.06.2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας Ν. Κορίνθου, όπως τροποποιήθηκε με την με α.π. οικ. 122853/08.03.2010 ΚΥΑ.

2.Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Πειραιά, κα Θεοδώρα Κοντοζήση, για την άσκηση της προαναφερθείσας προσφυγής.

3. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας προσφυγής κρίνεται πως θ’ απαιτηθούν 18 ώρες εργασίας, λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος και της δυσχερούς ερμηνείας των οικείων διατάξεων.

4. Η πληρωμή του δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων.

5. Πλέον της αμοιβής της Δικηγόρου, ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου ΦΠΑ.

6. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 269/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email