Αντίγραφο του Αντίγραφο 268/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ268/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Γιαννάκαινα

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Λήψη απόφασης περί της αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Γιαννάκαινα», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13403/09.09.2016 αίτηση-δήλωση του κου Γιαννάκαινα Κωνσταντίνου του Χρήστου με το συνημμένο σε αυτή τοπογραφικό διάγραμμα εκ των οποίων προκύπτει ότι ο προαναφερθείς τυγχάνει αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αγροτεμαχίου εμβαδού έξι χιλιάδων ογδόντα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστών, ευρισκομένου στη θέση «Χούνι» της Τοπικής Κοινότητας Κλημεντίου. Εκ του προαναφερθέντος αγροτεμαχίου δηλώνει την πρόθεσή του να δωρίσει προς το Δήμο Σικυωνίων, τμήμα εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων εκατοστών (200,04 τ.μ.), συνορευομένου γύρωθεν με ιδιοκτησία του ιδίου δωρητή και αγροτική οδό, προκειμένου να κατασκευασθεί σε αυτό αντλιοστάσιο, υπό τον όρο να του χορηγούνται ετησίως δύο χιλιάδες κυβικά μέτρα (2.000m3) νερού.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το σύνολο των εγγράφων του φακέλου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Αποδέχεται τη δωρεά του Κωνσταντίνου Γιαννάκαινα του Χρήστου και συγκεκριμένα αποδέχεται τη δωρεά τμήματος αγροτεμαχίου του, εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων εκατοστών (200,04 τ.μ.) ευρισκομένου στη θέση «Χούνι» της ΤΚ Κλημεντίου και συνορευομένου γύρωθεν με ιδιοκτησία του ιδίου δωρητή και αγροτική οδό προκειμένου να κατασκευασθεί σε αυτό αντλιοστάσιο, υπό τον όρο να του χορηγούνται ετησίως δύο χιλιάδες κυβικά μέτρα (2.000m3) νερού.

Β. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον κο Γιαννάκαινα Κωνσταντίνο για τη δωρεά του και εύχεται την ενέργειά του αυτή να μιμηθούν και άλλοι.

Γ. Ορίζει τη Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κα Μαρίνα Λεονάρδου-Φίλη, να προβεί στη σύνταξη του απαιτούμενου συμβολαίου δωρεάς εν ζωή.

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

Ε. Εξουσιοδοτείτο Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς Εν Ζωή καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο 268/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ268/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Γιαννάκαινα

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Λήψη απόφασης περί της αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Γιαννάκαινα», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13403/09.09.2016 αίτηση-δήλωση του κου Γιαννάκαινα Κωνσταντίνου του Χρήστου με το συνημμένο σε αυτή τοπογραφικό διάγραμμα εκ των οποίων προκύπτει ότι ο προαναφερθείς τυγχάνει αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αγροτεμαχίου εμβαδού έξι χιλιάδων ογδόντα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστών, ευρισκομένου στη θέση «Χούνι» της Τοπικής Κοινότητας Κλημεντίου. Εκ του προαναφερθέντος αγροτεμαχίου δηλώνει την πρόθεσή του να δωρίσει προς το Δήμο Σικυωνίων, τμήμα εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων εκατοστών (200,04 τ.μ.), συνορευομένου γύρωθεν με ιδιοκτησία του ιδίου δωρητή και αγροτική οδό, προκειμένου να κατασκευασθεί σε αυτό αντλιοστάσιο, υπό τον όρο να του χορηγούνται ετησίως δύο χιλιάδες κυβικά μέτρα (2.000m3) νερού.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το σύνολο των εγγράφων του φακέλου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Αποδέχεται τη δωρεά του Κωνσταντίνου Γιαννάκαινα του Χρήστου και συγκεκριμένα αποδέχεται τη δωρεά τμήματος αγροτεμαχίου του, εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων εκατοστών (200,04 τ.μ.) ευρισκομένου στη θέση «Χούνι» της ΤΚ Κλημεντίου και συνορευομένου γύρωθεν με ιδιοκτησία του ιδίου δωρητή και αγροτική οδό προκειμένου να κατασκευασθεί σε αυτό αντλιοστάσιο, υπό τον όρο να του χορηγούνται ετησίως δύο χιλιάδες κυβικά μέτρα (2.000m3) νερού.

Β. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον κο Γιαννάκαινα Κωνσταντίνο για τη δωρεά του και εύχεται την ενέργειά του αυτή να μιμηθούν και άλλοι.

Γ. Ορίζει τη Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κα Μαρίνα Λεονάρδου-Φίλη, να προβεί στη σύνταξη του απαιτούμενου συμβολαίου δωρεάς εν ζωή.

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

Ε. Εξουσιοδοτείτο Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς Εν Ζωή καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email

268/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ268/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Γιαννάκαινα

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Λήψη απόφασης περί της αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Γιαννάκαινα», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13403/09.09.2016 αίτηση-δήλωση του κου Γιαννάκαινα Κωνσταντίνου του Χρήστου με το συνημμένο σε αυτή τοπογραφικό διάγραμμα εκ των οποίων προκύπτει ότι ο προαναφερθείς τυγχάνει αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αγροτεμαχίου εμβαδού έξι χιλιάδων ογδόντα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστών, ευρισκομένου στη θέση «Χούνι» της Τοπικής Κοινότητας Κλημεντίου. Εκ του προαναφερθέντος αγροτεμαχίου δηλώνει την πρόθεσή του να δωρίσει προς το Δήμο Σικυωνίων, τμήμα εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων εκατοστών (200,04 τ.μ.), συνορευομένου γύρωθεν με ιδιοκτησία του ιδίου δωρητή και αγροτική οδό, προκειμένου να κατασκευασθεί σε αυτό αντλιοστάσιο, υπό τον όρο να του χορηγούνται ετησίως δύο χιλιάδες κυβικά μέτρα (2.000m3) νερού.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το σύνολο των εγγράφων του φακέλου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Αποδέχεται τη δωρεά του Κωνσταντίνου Γιαννάκαινα του Χρήστου και συγκεκριμένα αποδέχεται τη δωρεά τμήματος αγροτεμαχίου του, εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων εκατοστών (200,04 τ.μ.) ευρισκομένου στη θέση «Χούνι» της ΤΚ Κλημεντίου και συνορευομένου γύρωθεν με ιδιοκτησία του ιδίου δωρητή και αγροτική οδό προκειμένου να κατασκευασθεί σε αυτό αντλιοστάσιο, υπό τον όρο να του χορηγούνται ετησίως δύο χιλιάδες κυβικά μέτρα (2.000m3) νερού.

Β. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον κο Γιαννάκαινα Κωνσταντίνο για τη δωρεά του και εύχεται την ενέργειά του αυτή να μιμηθούν και άλλοι.

Γ. Ορίζει τη Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κα Μαρίνα Λεονάρδου-Φίλη, να προβεί στη σύνταξη του απαιτούμενου συμβολαίου δωρεάς εν ζωή.

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

Ε. Εξουσιοδοτείτο Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς Εν Ζωή καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email