265/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 28η/25-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ265/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16007/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Μπουζιάννη Βασιλική Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  Μυττάς Ιωάννης

Μέλος

(Αποσύρθηκε μόνο στο 2ο Θέμα της Η.Δ.)

     
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 25-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού, που έχει ως κατωτέρω:

***************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/τ.Β΄/31-07-2015 με θέμα {Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄253) απόφασης προβλέπεται στο άρθρο 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2014» και ειδικότερα στην παράγραφο Α8 ότι «Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α Εσόδου 1312), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το έτος 2014».

Με την αριθ. 25332/24-06-2014 (ΑΔΑ: ΩΕΠΗΝ-ΘΚΒ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,   κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 47.000,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014, (ΣΑΤΑ).

Με την αριθ. 23586/18-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΑΣΔ465ΦΘΕ-ΣΥΒ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 46.000,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Επειδή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» το ποσό των 47.000,00 €, απαιτείται μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του ποσού των 47.000,00 € κατά 1.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 46.000,00 €.

Επίσης στο σκέλος των εξόδων, είχαμε εγγράψει αρχικά στον Κ.Α. 02.70.7331.001 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσό 151.800,69 € προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2012 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=3,57€)+(ΣΑΤΑ 2013 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=10.938,12€)+(ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=46.929,50€)+(ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=46.929,50)+(ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=47.000,00€).

Με την αρίθμ. 141/13-04-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6ΞΓΥΩ1Θ-1ΞΠ) η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. Οικ. 160146/07-10-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 61Δ4ΟΡΙΦ-8Χ3),

α) μειώθηκε η παραπάνω εγγεγραμμένη πίστωση και διαμορφώθηκε στο ποσό των 35.200,69€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων   -και-

β) δημιουργήθηκε νέα πίστωση στον Κ.Α. 02.70.7331.002 με   τίτλο «Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείο» ποσού 116.600,00 € προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2012 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 3,57€)+(ΣΑΤΑ 2013 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 10.938,12€)+(ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50€)+(ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50) +(ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 11.799,31€).

Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πίστωση του Κ.Α. 02.70.7331.001 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», διαμορφώθηκε στο ποσό 35.200,69€ προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων), προτείνεται η μείωση του παραπάνω Κ.Α. κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 34.200,69€.

***************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη και του μέλους κου Κ. Σπανού, οι οποίοι ψήφισαν λευκό)

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1. Ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» το ποσό των #47.000,00# €,   απαιτείται μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του ποσού των #47.000,00# €.

Μείωση

πίστωσης #1.000,00# €.

1.1 Διαμόρφωση του Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» στο ποσό των #46.000,00# €.
2. Ο Κ.Α. 02.70.7331.001 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», διαμορφώθηκε στο ποσό των #35.200,69# € προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων).

Μείωση

πίστωσης #1.000,00# €.

2.1 Διαμόρφωση του Κ.Α. 02.70.7331.001 «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», αυτή στο ποσό των #34.200,69# €.

Β. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 265/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο26-10-2016

Print Friendly, PDF & Email