264/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 28η/25-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ264/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16007/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  Μυττάς Ιωάννης

Μέλος

(Αποσύρθηκε μόνο στο 2ο Θέμα της Η.Δ.)

     
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 24-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, που έχει ως κατωτέρω:

***************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με τις αρίθμ. 498 και 499/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, παρατάθηκαν η αρίθμ. 12769/2015 και 19728/2015 συμβάσεις μεταξύ του Δήμου μας και των προμηθευτών «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και «Χρήστου Δημητρίου» για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης αντίστοιχα, έως 30-04-2016 προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες προμήθειας καυσίμων μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, με την αρίθμ. 18/29-01-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) είχαν ψηφισθεί σχετικές πιστώσεις μετά την αρίθμ. 3/2016 Πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τους παρακάτω Κ.Α.Ε., αναλυτικά όπως παρακάτω:

  1. 1.Στον Κ.Α. 02.10.6641.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», πίστωση ποσού από την οποία δαπανήθηκε το ποσό των 2.393,49€ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εξόδων και παραμένει αδιάθετο το ποσό των 6.106,51€
  2. 2.Στον Κ.Α. 02.10.6643.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», πίστωση ποσού από την οποία δαπανήθηκε το ποσό των 1.448,29€ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εξόδων και παραμένει αδιάθετο το ποσό των 8.551,71€
  3. 3.Στον Κ.Α. 02.20.6641.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», πίστωση ποσού από την οποία δαπανήθηκε το ποσό των 11.228,79€ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εξόδων και παραμένει αδιάθετο το ποσό των 33.771,21€ (Ανταποδοτικό έσοδο)
  4. 4.Στον Κ.Α. 02.30.6641.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», πίστωση ποσού από την οποία δαπανήθηκε το ποσό των 15.985,98€ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εξόδων και παραμένει αδιάθετο το ποσό των 46.014,02€
  5. 5.Στον Κ.Α. 02.35.6644.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», πίστωση ποσού από την οποία δαπανήθηκε το ποσό των 1.380,67€ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εξόδων και παραμένει αδιάθετο το ποσό των 3.619,33€
  6. 6.Στον Κ.Α. 02.70.6641.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», πίστωση ποσού από την οποία δαπανήθηκε το ποσό των 2.698,50€ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εξόδων και παραμένει αδιάθετο το ποσό των 5.301,50€.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.10.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού 8.500,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 6.106,51 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.393,49 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

Από την δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.10.6643.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού 10.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 8.551,71 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.448,29 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

Από την δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.30.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού 62.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 46.014,02 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 15.985,98 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

Από την δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.35.6644.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ}», ποσού 5.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 3.619,33 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.380,67 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

Από την δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.70.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού 8.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 5.301,50 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.698,50 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 69.593,07 €

μέσω αποθεματικού για δημιουργία και επαύξηση πιστώσεων αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. 02.70.6699.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου», πίστωση ποσού 3.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Στον Κ.Α. 02.10.6271 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.», πίστωση ποσού 40.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 70.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6273 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες», πίστωση ποσού 19.488,07 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 92.206,81 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 111.694,88 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6263.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 7.000,00 €  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 60.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 67.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6323 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» πίστωση ποσού  105,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Επίσης επειδή η όλη διαδικασία προέρχεται από τροποποίηση απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας να καθορισθεί ο Κωδικός που δημιουργήθηκε παραπάνω (02.30.6323) «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου για την έκδοση πινακίδων του οχήματος μάρκας NISSAN, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

*******************************

Από την δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.20.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού 45.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 33.771,21 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 11.228,79 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

μέσω αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.20.6211.001του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων», πίστωση ποσού 33.771,21 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 444.529,64 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 478.300,85 €.

***************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του ανωτέρω Υπηρεσιακού Σημειώματος,

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη και του μέλους κου Κ. Σπανού, οι οποίοι ψήφισαν λευκό)

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1. α)Από τον Κ.Α. 02.10.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού   8.500,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 6.106,51 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.393,49 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). Μεταφέρει μέσω αποθεματικού για δημιουργία και επαύξηση πιστώσεων ποσού #69.593,07# € 1.1 Στον Κ.Α. 02.70.6699.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου»,   πίστωση ποσού 3.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.
β)Από τον Κ.Α. 02.10.6643.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού   10.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 8.551,71 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.448,29 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). 1.2 Στον Κ.Α. 02.10.6271 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.», πίστωση ποσού 40.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00 €   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 70.000,00 €.
γ)Από τον Κ.Α. 02.30.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού   62.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 46.014,02 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 15.985,98 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). 1.3 Στον Κ.Α. 02.10.6273 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες», πίστωση ποσού 19.488,07 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 92.206,81 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 111.694,88 €.
δ)Από τον Κ.Α. 02.35.6644.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ}», ποσού 5.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 3.619,33 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.380,67 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). 1.4 Στον Κ.Α. 02.30.6263.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 7.000,00 €  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 60.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 67.000,00 €.
ε)Από τον Κ.Α. 02.70.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού   8.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 5.301,50 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.698,50 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). 1.5 Στον Κ.Α. 02.30.6323 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» πίστωση ποσού  105,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.
2. Από τον Κ.Α. 02.20.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού   45.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 33.771,21 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 11.228,79 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

Μείωση

μέσω αποθεματικού

ποσού #33.771,21# €

2.1

Στον Κ.Α. 02.20.6211.001του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων», πίστωση ποσού 33.771,21 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 444.529,64 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 478.300,85 €.

Β. Καθορίζει τον Κ.Α. 02.30.6323 «ως κωδικό δεκτικό προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου για την έκδοση πινακίδων του οχήματος μάρκας NISSAN, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

Γ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 264/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο26-10-2016

Print Friendly, PDF & Email