263/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 28η/25-10-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2016

 

Περίληψη: Αναπροσαρμογή αρδευτικών τελών Τ.Κ. Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16007/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  Μυττάς Ιωάννης

Μέλος

(Αποσύρθηκε μόνο στο 2ο Θέμα της Η.Δ.)

     
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αναπροσαρμογής αρδευτικών τελών Τ.Κ. Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 17-10-2016 εισήγηση της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, όπου αποτελεί τμήμα της παρούσας απόφασης καθώς και το από 17-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως κατωτέρω:

*****************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή των δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ., στις αρμοδιότητες των δήμων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα συστήματα άρδευσης.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, οι δήμοι επιβάλλουν υποχρεωτικώς με απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου τέλη ή δικαιώματα άρδευσης. Τα τέλη και τα δικαιώματα αυτά επιβάλλονται λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα μόνο σε όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών και σε όλους ανεξαιρέτως των κατοίκων. Με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα έξοδα της αντίστοιχης υπηρεσίας.

            Όσον αφορά τη διαδικασία καθορισμού ή αναπροσαρμογής των ως άνω αναφερομένων τελών αλλά και των λοιπών ανταποδοτικών τελών, αναλυτικές οδηγίες, παρέχονται στην παρ. Β3 του άρ. 3 της υπ’ αριθ. οικ. 23976/2016 (Β’ 2311) Κ.Υ.Α. κατάρτισης προϋπολογισμών των δήμων έτους 2017.

            Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία επιβολής – αναπροσαρμογής των τελών είναι τα εξής:

  1. Εκτιμάται το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας της τρέχουσας χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του Π/Υ προηγούμενου έτους 2015, χωρίς να απαιτείται απόλυτη ταύτιση των δύο χρήσεων. Με το ίδιο τρόπο, προϋπολογίζονται, τα έξοδα της επόμενης χρήσης, στην περίπτωση μας της χρήσης 2017.
  2. Εκτιμάται το συνολικό ύψος εσόδων τρέχουσας χρήσης όπως ανωτέρω. Ωστόσο δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης των εσόδων αυτών.
  3. Υπολογίζεται η διαφορά: έξοδα 2016 – έσοδα 2016 και εφόσον τα έσοδα υπολείπονται, η διαφορά αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό αυξημένου συντελεστή τελών της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα θα πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τις δαπάνες τις αντίστοιχης υπηρεσίας. Οποιαδήποτε υπέρβαση των εσόδων, θεωρείται αυτομάτως υποκρύπτουσα φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Αυτά βεβαίως και υπό την αυστηρή αίρεση που τίθεται από τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ειδικότερα για το ανώτατο ύψος των εσόδων που θα πρέπει να αναγραφούν στην Ομάδα Εσόδων Ι.

Με το από 17/10/2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, προτάθηκε η αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης για την κάλυψη λειτουργίας των αρδευτικών γεωτρήσεων ως εξής:

          Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΖΑΡΡΗ», από € 8,50 σε € 11,00 ανά ώρα άρδευσης.

          Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», από € 8,50 σε € 14,00 ανά ώρα άρδευσης.

          Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ», από € 8,50 σε € 11,00 ανά ώρα άρδευσης και

          Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΡΟΜΠΟΡΑ», από € 8,50 σε € 11,00 ανά ώρα άρδευσης

Επίσης προτάθηκε, όπως τα τέλη άρδευσης για χρήση των πηγών, να καθορισθούν σε € 1,00 ανά ώρα άρδευσης, δεδομένου ότι κατά τα τελευταία έτη, έχει μειωθεί σημαντικά η ποσότητα του νερού όλων των γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα οι συνολικές ώρες άρδευσης που προκύπτουν από τη χρήση και των εννέα (9) Πηγών, να μην ξεπερνά τις οχτακόσιες (800) το έτος.

Αναλυτικά, τα στοιχεία εξόδων – εσόδων, έχουν ως εξής:

– Κατά το έτος 2015, το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας άρδευσης για την εν λόγω κοινότητα ανήλθε σε € 30.000,00, αναλυόμενα ως εξής: Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος: € 25.000,00 και συντηρήσεις γεωτρήσεων – αρδευτικών δικτύων: € 5.000,00. Στο ίδιο συνολικό ύψος αναμένεται να διαμορφωθούν και τα έξοδα για το τρέχον έτος ήτοι € 30.000,00. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μέχρι και το μήνα Αύγουστο τρέχοντος έτους, τα στοιχεία εξόδων καταδεικνύουν μία αύξηση στις δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, δεδομένου ότι ήδη έχει πληρωθεί το ποσό των € 25.510,00 και αναμένονται τέσσερις (4) ακόμα μήνες μέχρι τέλος του έτους, κατά τους οποίους όμως, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται κατά πολύ, διότι δεν υπάρχει άρδευση κατά τους χειμερινούς μήνες. Αντιστοίχως, αναμένεται μια διαφοροποίηση προς τα κάτω σε σχέση με το έτος 2015 στα έξοδα συντηρήσεως των αρδευτικών γεωτρήσεων, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν βλάβες όπως συνέβη κατά το προηγούμενο έτος, τα δε λοιπά έξοδα συντηρήσεως δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το ποσό των € 3.000,00. Με βάση τα ανωτέρω και για την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2017, προϋπολογίζεται το ποσό των € 30.000,00 ως έξοδο για την συγκεκριμένη υπηρεσία, στην εν λόγω κοινότητα. Σημειωτέον ότι, δεν υπάρχουν οφειλές στον Κ.Α. 81 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στην τοπική αυτή κοινότητα.

Τα δε βεβαιωμένα έσοδα τελών άρδευσης Μικρού Βάλτου για το έτος 2015, ανήλθαν στο ποσό € 20.731,86 εκ των οποίων εισπράχθηκε το ποσό των € 10.220,50.

Ομοίως, τα βεβαιωμένα έσοδα για το τρέχον έτος, διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 18.671,09 αναμένεται δε, εκτιμώντας και την προσέλευση των οφειλετών της εν λόγω Τ.Κ., ότι τελικώς, το συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2016, θα ανέλθει στα € 10.000,00 και αυτή είναι η εκτίμηση και για το έτος 2017. Με στοιχεία μάλιστα εισπράξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2016, τα εισπραχθέντα έσοδα από αρδευτικά τέλη της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, ανήλθαν στο ποσό των € 9.000,00 λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες του έτους, σύμφωνα και με στοιχεία από τα προηγούμενα έτη, μειώνεται η προσέλευση οφειλετών προς τακτοποίηση των οφειλών τους, θεωρούμε ότι το συνολικό εισπραχθέν ποσό, δε θα ξεπεράσει τα € 10.000,00.

Σημειωτέον ότι, στα εισπραχθέντα έσοδα για τα συγκεκριμένα έτη, λαμβάνονται υπόψη και τα έσοδα των Κ.Α. 21 (έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) και 32 (έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.).

Συνεπώς η διαφορά εξόδων – (εισπραχθέντων) εσόδων τελών άρδευσης για τη συγκεκριμένη κοινότητα είναι:

Έξοδα: € 30.000,00 – Έσοδα (εισπραχθέντα) : € 10.000,00= € 20.000,00

Δεδομένου ότι τα έσοδα υπολείπονται των εξόδων κατά το ποσό των € 20.000,00 , η διαφορά αυτή θα ληφθεί υπόψη για την αναπροσαρμογή των τελών.

          Σύμφωνα με την πρόταση της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, με την αναπροσαρμογή των ετήσιων τελών άρδευσης, ο βεβαιωτικός κατάλογος θα ανέλθει στο ποσό των € 30.000,00 , αυξημένος δηλαδή κατά το ποσό των € 20.000,00 σε σχέση με εισπραχθέντα, καλύπτοντας έτσι την υστέρηση που παρατηρείται.

            Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής στοιχεία για τις συνολικές ετήσιες ώρες λειτουργίας των αρδευτικών γεωτρήσεων και των πηγών για τους σκοπούς της άρδευσης των καλλιεργειών:

          Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΖΑΡΡΗ»: Αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας: 1300

          Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ»: Αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας: 1000

          Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ»: Αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας: 40,9 και

          Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΡΟΜΠΟΡΑ»: Αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας: 40,9.

          ΠΗΓΕΣ: Το σύνολο των ωρών, κατά τις οποίες το νερό των πηγών αυτών, χρησιμοποιείται για άρδευση των καλλιεργειών, δεν ξεπερνά τις 800 ανά έτος, αναφέρεται δε ο αριθμός αυτός συνολικά στις εννέα (9) Πηγές που υπάρχουν στην Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

           

   Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΙΔΟΣ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΙΜΗ (€) ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€)

1. Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΖΑΡΡΗ»:

ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ)= 1300

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 11,00

14.300,00 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

25.000,00

2. Γεώτρηση «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ»:

ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ): 1000.

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 14,00

14.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 5.000,00

3. Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ»: ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ): 40,9

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 11,00

450,00

4. Γεώτρηση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΡΟΜΠΟΡΑ» ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ): 40,9

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 11,00

450,00

5. ΠΗΓΕΣ

ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ) 800

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 1,00

800,00  
ΣΥΝΟΛΑ 30.000,00   30.000,00

Η συγκεκριμένη αύξηση έχει συνυπολογισθεί κατά την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 στην ομάδα εσόδων Ι και δεν τίθεται ζήτημα υπέρβασης των αναγραφέντων σ’ αυτήν συνολικών εσόδων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την αναπροσαρμογή των αρδευτικών τελών της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου του Δήμου μας, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

*****************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.-Εγκρίνει την «Αναπροσαρμογή αρδευτικών τελών Τ.Κ. Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων» όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

2.-Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο26-10-2016

Print Friendly, PDF & Email