263/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26ο/01-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ263/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη Διοικητικής Προσφυγής κατά της 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12408/28-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη Διοικητικής Προσφυγής κατά της 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.»,oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

 1. 1.την υπ’ αριθμ. 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.,
 2. 2.την υπ’ αριθμ. 251/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων η Δικηγόρος του ΔΣ Αθηνών, κα Παναγιώτα Βρέντα, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη διοικητικής Προσφυγής κατά της 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.,
 3. 3.την από 28-07-2017 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως « …. η άσκηση Διοικητικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι. φέρει ελπίδες ευόδωσης …. ».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να εγκριθεί η γνωμοδότηση της ως άνω Δικηγόρου και να συμμορφωθούν με την πρότασή της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιβ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την υπ’ αριθμ. 251/2017 Α.Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη διοικητικής Προσφυγής κατά της 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι. καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την άσκηση διοικητικής προσφυγήςκατά της υπ’ αριθμ. 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι. περί ακύρωσης της αριθμ. 186/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, περί απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης».

Β.-Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κα Παναγιώτα Βρέντα, για την άσκηση της προαναφερθείσας προσφυγής.

Γ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας προσφυγής κρίνεται πως θ’ απαιτηθούν 2 ώρες εργασίας. Σημειωτέον, πως πλέον της ως άνω αμοιβής ο Δήμος Σικυωνίων θα επιβαρυνθεί και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου ΦΠΑ.

Δ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ε.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02-08-2017

Print Friendly, PDF & Email