262/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 28η/25-10-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2016

 

Περίληψη: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σουλίου της Δ.Ε. Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16007/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Μπουζιάννη Βασιλική Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  Μυττάς Ιωάννης

Μέλος

(Αποσύρθηκε μόνο στο 2ο Θέμα της Η.Δ.)

     
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σουλίου της Δ.Ε. Σικυωνίων» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθ. 14/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σουλίου της Δ.Ε. Σικυωνίων» προϋπολογισμού #7.278,07# € (KA02.30.7333.007) και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σουλίου της Δ.Ε. Σικυωνίων» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον K.A. 02.30.7333.007 με ποσό #7.278,07# €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Επιχείρηση «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Παπανικολάου Γεώργιο με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:

  • του Ν. 4412/2016,
  • του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης) και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.– Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σουλίου της Δ.Ε. Σικυωνίων» με απευθείας ανάθεση.

Β.– Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. που είναι γραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό -30068- για έργα (οδοποιϊας-οικοδομικά-υδραυλικά-λιμενικά-ηλεκτρομηχανολογικά-βιομηχανικά-ενεργειακά) με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.– Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.007που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό #7.278,07# € που (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 364/2016).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 262/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-10-2016

Print Friendly, PDF & Email