260/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 28η/25-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ260/2016

 

Περίληψη: Επανάληψη της δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16007/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  Μυττάς Ιωάννης

Μέλος

(Αποσύρθηκε μόνο στο 2ο Θέμα της Η.Δ.)

     
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Επανάληψης της δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου) έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:

1) την με αριθ. πρωτ. 13845/19-09-2016 Διακήρυξη Δημοπρασίας, της προαναφερόμενης εκμίσθωσης και συγκεκριμένα το άρθρο 14 στο οποίο ορίζεται η επανάληψη της Δημοπρασίας.

2) την υπ’ αριθμ. 248/16 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού Επιτροπής φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής Δημοπρασίας της προαναφερόμενης εκμίσθωσης που κυρήχθηκε άγονος.

3) την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.- Εγκρίνει την επανάληψη της Δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου).

2.- Ορίζει την 10ην Νοεμβρίου 2016 ημερομηνία διεξαγωγής επανάληψης της Δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου).

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 260/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο26-10-2016

Print Friendly, PDF & Email