26/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­26/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1518/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος             1    
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος                
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος                
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
  1. 7.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 03-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που έχει ως κατωτέρω:

**********************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την υπ’ αριθμ. 42165/2016 από 24-01-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΔΩ465ΧΘ7-Ψ0Η) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,   κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 1.446,30 € για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.)», για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2016.

Προκειμένου να καλύψουμε την δαπάνη για την ενοικίαση του χώρου όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Π. για το γ΄ τρίμηνο 2016, απαιτείται αποδοχή του ποσού των 1.446,30 €, τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή ως εσόδου του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 06.00.0619.016 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) γ΄ τριμήνου 2016» και την μεταφορά της δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων

Στον Κ.Α. 02.10.8117.004με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ από μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για το γ’ τρίμηνο 2016», πίστωση ποσού 1.446,30 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και στη συνέχεια η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

**********************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Αποδέχεται το ποσό των #1.446,30# €, το οποίο κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την υπ’ αριθμ. 42165/24-11-2017 (ΑΔΑ:6ΦΔΩ465ΧΘ7-Ψ0Η) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Β.-Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κατωτέρω:

 

1. Εγγραφή ως εσόδου του ποσού #1.446,30# € στον Κ.Α. 06.00.0619.016 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) γ΄ τριμήνου 2016» και την μεταφορά της δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#1.446,30# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.8117.004με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ από μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για το γ’ τρίμηνο 2016», πίστωση ποσού 1.446,30 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1.Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο09-02-2017

Print Friendly, PDF & Email