256/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 28η/25-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ256/2016

 

Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2936, ΚΗΥ-2220, ΚΗΗ-2941, ΚΗΗ-2912, ΚΗΗ-2913.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16007/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Μπουζιάννη Βασιλική Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  Μυττάς Ιωάννης

Μέλος

(Αποσύρθηκε μόνο στο 2ο Θέμα της Η.Δ.)

     
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Β’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2936, ΚΗΥ-2220, ΚΗΗ-2941, ΚΗΗ-2912, ΚΗΗ-2913» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 24-10-2016 Υπηρεσιακό σημείωμα του υπαλλήλου του Δήμου μας Νικόλαου Δ. Τσήρου που έχει ως εξής:

******************************

Με την αρίθμ. 182/02-08-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 02.29.20-6331.001, 02.29.70-6331.001, το αριθμ. 196/2016 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 373,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2936, ΚΗΥ-2220, ΚΗH-2941, ΚΗH-2912, ΚΗH-2913 με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 02-11-2016.

         Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

         α) Για το ΚΗΗ-2936 δαπανήθηκε το ποσό των #65,00# € σύμφωνα με το αριθμ.13256/24-8-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         β) Για το ΚΗΥ-2220 δαπανήθηκε το ποσό των #59,00# € σύμφωνα με το αριθμ. 13809/27-9-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         γ) Για το ΚΗΗ-2941 δαπανήθηκε το ποσό των #41,00# € σύμφωνα με το αριθμ. 2848/04-10-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         δ) Για το ΚΗΗ-2912 δαπανήθηκε το ποσό των #41,00# € σύμφωνα με το αριθμ. 2950/12-10-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         ε) Για το ΚΗΗ-2913 δαπανήθηκε το ποσό των #41,00# € σύμφωνα με το αριθμ. 3047/20-10-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΟ=247,00 €

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 373,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 247,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 126,00 € (373,00-247,00=126,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 96A/24-10-2016 Γραμμάτιο Είσπραξης .

         Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

******************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την 182/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την εισήγηση του Προέδρου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.- Εγκρίνειτον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας κο Νικόλαο Τσήρο με αριθμ. 196/2016 (Σειρά A΄) Χρηματικού Εντάλματος ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, που εκδόθηκε επ’ ονόματί του, ποσού #373,00# €, για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2936, ΚΗΥ-2220, ΚΗH-2941, ΚΗH-2912, ΚΗH-2913 με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 02-11-2016, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 24-10-2016 σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 256/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο26-10-2016

Print Friendly, PDF & Email