237/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26η/03-10-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ237/2016

 

Περίληψη: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή γέφυρας στη θέση ‘Μπριζίμι’ στην Τ.Κ. Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 14554/29-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή γέφυρας στη θέση ‘Μπριζίμι’ στην Τ.Κ. Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθ. 12/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή γέφυρας στη θέση ‘Μπριζίμι’ στην Τ.Κ. Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας» προϋπολογισμού #7.278,07# € (KA02.30.7333.005) και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή γέφυρας στη θέση ‘Μπριζίμι’ στην Τ.Κ. Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον K.A. 02.30.7333.005 με ποσό #7.278,07# €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στoν κο Μπελίτση Δημήτριο του Κωνσταντίνου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:

  • του Ν. 4412/2016,
  • του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης) και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.– Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή γέφυρας στη θέση ‘Μπριζίμι’ στην Τ.Κ. Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας» με απευθείας ανάθεση.

Β.– Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην Επιχείρηση Μπελίτσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου που εδρεύει στο Κεφαλάρι Κορινθίας, είναι γραμμένη στο Νομαρχιακό Μητρώο του Νομού Κορινθίας με αριθμό μητρώου -276- για την τριετία από 24-12-2015 έως 23-12-2018 για έργα ή εργασίες (Οικοδομικά προϋπολογισμού 53.000,00€, Οδοποιία πλην ασφαλτικών προϋπολογισμού 53.000,00€, και Υδραυλικά προϋπολογισμού 30.000,00€) για τους Νομούς Κορινθίας και Αργολίδας, με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.– Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.005που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό #7.278,07# € που (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 340/2016).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 237/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο04-10-2016

Print Friendly, PDF & Email

254/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27η/18-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ254/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασιλείου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 15567/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 14-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016, που έχει ως κατωτέρω:

********************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                             €     30.000,00

Κατάργηση έργου

 

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλήν Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ}

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                             €     22.721,93

(Νέο έργο)

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                             €     7.278,07

(Νέο έργο)

 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

         Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.001 με   τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ}», ποσού 30.000,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 7.278,07 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 22.721,93€.

         Στον Κ.Α. 02.30.7333.007 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

********************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κατωτέρω:

  • Καταργεί το έργο με τίτλο:

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                               30.000,00 €

  • Εγγράφει ως νέο έργο με τίτλο:

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

{πλήν Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ} (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                        22.721,93 €

  • Εγγράφει ως νέο έργο με τίτλο:

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)      7.278,07 €

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.001 με     τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ}»,   ποσού 30.000,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016),   μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 7.278,07 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 22.721,93€.

Μεταφέρει

7.278,07 €, μέσω αποθεματικού

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.7333.007 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Γ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Ο Αντιπρόεδρος

Κελλάρης Βασίλειος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο19-10-2016

Print Friendly, PDF & Email