253/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25ο/27-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ253/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α287/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11940/21-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α287/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης»,oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

 1. 1.την υπ’ αριθμ. Α287/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,
 2. 2.την υπ’ αριθμ. 25/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του Ευάγγελου Ζακούρα και παροχής γνωμοδότησης σε περίπτωση που η εν λόγω προσφυγή του Ευάγγελου Ζακούρα γίνει αποδεκτή,
 3. 3.την από 27-06-2017 γνωμοδότηση της κας Παναγιώτας Βρέντα, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως « …εφόσον τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων δεν θίγονται από το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. Α287/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, δεν υφίσταται λόγος άσκησης ένδικων μέσων κατά της παραπάνω απόφαση…».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να εγκριθεί η γνωμοδότηση της ως άνω Δικηγόρου και να συμμορφωθούν με την πρότασή της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιβ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τα παραπάνω εκτεθέντακαθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τη μη άσκηση ένδικων μέσωνκατά της υπ’ αριθμ. Α287/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την αναστολή εκτέλεσης της από 08.03.2011 πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου Σικυωνίων, λόγω του ότι τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων δεν θίγονται από το περιεχόμενο της προαναφερθείσας Απόφασης καθώς πιθανολογείται ότι η άσκηση του ένδικου μέσου έφεσης θα οδηγήσει στην επιβάρυνση του Δήμου Σικυωνίων με επιπλέον έξοδα.

Β.- Προωθεί την υπόθεση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για την έκδοση εκ νέου σχετικών πράξεων.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-07-2017

Print Friendly, PDF & Email