252/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27η/18-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ252/2016

 

Περίληψη: Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού), για δημιουργία Πράσινου Σημείου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασιλείου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 15567/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ψήφισης πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού), για δημιουργία Πράσινου Σημείου» μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου, με την αριθ. 374/27-09-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εξέθεσε το από 10-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

**********************

Με την υπ’ αρίθμ. 374/27-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΒΗ4Ω1Θ-0ΓΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το πρακτικό καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού), για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου, μετά την αρίθμ. 333/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7112.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων» ποσού 15.000,00 € για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).

**********************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης μετά το από 10-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 

K.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.7112.004 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων. 333/2016 15.000,00 €

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

Κελλάρης Βασίλειος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο19-10-2016

Print Friendly, PDF & Email