251/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27η/18-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ251/2016

 

Περίληψη: Περί προέλεγχο οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2015

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασιλείου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 15567/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2015» έθεσε υπόψη των μελών της τα παρακάτω εκτεθέντα:

α) τις διατάξεις του Κεφ. 4.1 του άρ. 1 του Π.Δ. 315/1999 (Α’ 302) και

β) τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 163 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και την από 11-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2015 που έχει ως κατωτέρω:

****************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. 4.1 του άρ. 1 του Π.Δ. 315/1999 (Α’ 302) «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται υποχρεωτικά από τους Δήμους που εφαρμόζουν το εν λόγω Π.Δ. (πλέον και μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», όλοι οι Δήμοι), είναι: Ο Ισολογισμός Τέλους Χρήσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 163 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), η δημαρχική και πλέον μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή, προελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για τη διαχείριση του προηγούμενου οικονομικού έτους, τις οποίες εν συνεχεία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, μαζί με σχετική έκθεσή της. Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, πριν από την κατά τα ανωτέρω υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τις Καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης για τη διαχείριση έτους 2015 (1/1-31-12) καθώς και το σχετικό Προσάρτημα, έτσι όπως συντάχθηκαν από το Λογιστή-Εξωτερικό Συνεργάτη του Δήμου και υπεγράφησαν προσηκόντως, για τον κατά νόμο προέλεγχό τους από την Οικονομική Επιτροπή και περαιτέρω ενέργειές σας.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού

****************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε όλες τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.- Εγκρίνει τα περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2015.

2.- Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

Κελλάρης Βασίλειος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο19-10-2016

Print Friendly, PDF & Email