251/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25ο/27-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ251/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη Διοικητικής Προσφυγής κατά των 134905 & 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11940/21-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη Διοικητικής Προσφυγής κατά των 134905 & 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 26.07.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

******************************************************

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/87, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη διοικητική προσφυγή κατά των αριθ. 134905/14-7-2017 & 148512,142303/14-7-2017 αποφάσεων του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου που αφορούν στην ακύρωση των απευθείας αναθέσεων των έργων: α) «Επισκευή –Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. Στυμφαλίας» και β) «Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης» αντίστοιχα.

 

Ο Αν. Προϊστ/νος Τμημ. Τ. Ε.- Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ. ΤΕ3

(Τ.Υ.)

******************************************************

Δεδομένου ότι, οι 178/30.05.2017 και 186/07.06.2017 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των έργων «Επισκευής και Συντήρησης Οδοποιίας ΤΚ Στυμφαλίας» και «Επισκευής Συντήρησης Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης» αντίστοιχα, έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 οι οποίες ορίζουν ότι «….Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και ένα μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν Δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης. Ειδικότερα, προκειμένου για την εκτέλεση των παραπάνω έργων με αυτεπιστασία από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, η απόφαση λαμβάνεται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 111 του Π.Δ. 410/95 εφόσον συμφωνεί ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας….», και όχι βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 οι οποίες ορίζουν ότι: «…. η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ….».

Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερθέντα, κρίνεται αναγκαία κι επιβεβλημένη η εξέταση άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά των ως άνω ακυρωτικών αποφάσεων του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιβ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης προαπαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κα Παναγιώτας Βρέντα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιβ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τις 178/30.05.2017 και 186/07.06.2017 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής,

¨       την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου,

¨       και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την από 26.07.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Β.- Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κα Παναγιώτα Βρέντα, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη διοικητικής Προσφυγής κατά των 134905-142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.

Γ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας. Σημειωτέον, πως πλέον της ως άνω αμοιβής ο Δήμος Σικυωνίων θα επιβαρυνθεί και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου ΦΠΑ.

Δ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ε.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
  3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-07-2017

Print Friendly, PDF & Email