250/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25ο/27-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ250/2017

 

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάς υπηρεσίας της εταιρείας «ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για τη συντήρηση και επισκευή συνθετικού χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου γηπέδου Ανατολικής Τραγάνας

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11940/21-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Αποδοχή δωρεάς υπηρεσίας της εταιρείας «ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για τη συντήρηση και επισκευή συνθετικού χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου γηπέδου Ανατολικής Τραγάνας»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 12395/28.07.2017 προσφορά της εταιρείας «ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για τη δωρεά υπηρεσιών εργασίας συντήρησης αποκατάστασης λειτουργικών ανωμαλιών λόγω χρήσης στον τεχνητό χλοοτάπητα οι οποίες αφορούν την κατάλληλη αναμόχλευση διάστρωση πρόθεση όπου απαιτείται χαλαζιακής άμμου και κόκκων καουτσούκ τελική ισοπέδωση και μόρφωση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου κατάλληλο για ασφαλή χρήση. Τέλος, περιλαμβάνει και όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 & 72 παρ. 1 εδάφ. η του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 • την αρ. πρωτ. 12395/28.07.2017 προσφορά της εταιρείας «ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β.- Αποδέχεται την δωρεά υπηρεσιών εργασίας συντήρησης αποκατάστασης λειτουργικών ανωμαλιών λόγω χρήσης στον τεχνητό χλοοτάπητα της εταιρείας «ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» οι οποίες αφορούν την κατάλληλη αναμόχλευση διάστρωση πρόθεση όπου απαιτείται χαλαζιακής άμμου και κόκκων καουτσούκ τελική ισοπέδωση και μόρφωση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου κατάλληλο για ασφαλή χρήση. Τέλος, περιλαμβάνει και όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Γ.- Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς την εταιρεία «ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», για την προσφορά της και εύχεται την ενέργειά της αυτή να τη μιμηθούν και άλλοι.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-07-2017

Print Friendly, PDF & Email