25/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 5ο/30-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 875/26-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 26.01.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με τις υπ’ αρίθμ. 473/2017 και 503/2017 Αποφάσεις   του Δημοτικού Συμβουλίου   μας, ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2018 και ο προϋπολογισμός-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2018 αντίστοιχα, και με την υπ’ αριθμ. 6359/19-01-2018 απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Στον εν λόγω προϋπολογισμό είχαν προβλεφθεί πιστώσεις για προμήθειες, εργασίες, έργα, μελέτες κ.λ.π. (ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή). Επίσης δεν είχαν   συμπεριληφθεί πιστώσεις οι οποίες αναλήφθηκαν μετά την ψήφισή τους για το χρονικό διάστημα από τη ψήφισή τους (14-12-2017) μέχρι και 31-12-2017.

Επειδή οι πιστώσεις που είχαν χαρακτηρισθεί ως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) καθώς και αυτές που ενεγράφησαν μετά τις 14-12-2017 (ημερομηνία ψήφισης του προϋπολογισμού) είτε τιμολογήθηκαν – ενταλματοποιήθηκαν και ακυρώθηκαν (ως μη εξοφληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959), είτε θα πρέπει να εμφανιστούν στην χρήση του 2018 ως συνεχιζόμενες δεδομένου ότι αναλήφθηκαν μέσα στο έτος 2017, προκειμένου α) να ενταλματοποιηθούν και β) να εμφανιστούν ως συνεχιζόμενες στη χρήση του οικονομικού έτους 2018, απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

1.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6263.002 με   τίτλο   «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 33.378,81 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.959,20 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους

Στον Κ.Α. 02.30.8113.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΠΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», ποσό 1.729,80 € προερχόμενο από ΙδίουςΠόρουςδημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-487/2017).

Στον Κ.Α. 02.30.8113.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στους ΑΦΟΙ Π. & Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Κ. για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», ποσό 229,40 € προερχόμενο από ΙδίουςΠόρουςδημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-495/2017).

2.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6721.002 με   τίτλο   «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων έτους 2017», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 124.891,15 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 42.333,34 € προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου :

-Στον Κ.Α. 02.20.8113.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Δ΄ Τρίμηνο έτους 2017)», ποσό 42.333,34 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-246/2017).

3.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6641.003 με   τίτλο   «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 157.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 20.689,87 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Στον Κ.Α. 02.30.8116.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017», ποσό 20.689,87 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-494-2017).

4.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6641.003 με   τίτλο   «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 14.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 853,15 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου,

Στον Κ.Α. 02.70.8116.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017», ποσό 853,15 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-494-2017).

5.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6265.006 με  τίτλο   «Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών {Περίοδος χρήσης από 19/12/2016 έως και 19/12/2017}», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 2.574,86 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 874,94 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου,

Στον Κ.Α. 02.10.8113.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Χ. ΖΑΡΚΟΥ & Σία Ο.Ε., για Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών για το χρονικό διάστημα από 19/11/2017 έως 29/12/2017», ποσό 874,94 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-497/2017).

6.- Από τις πιστώσεις των Κ.Α. α) 02.20.6063.008 β) 02.30.6063.008 γ) 02.35.6063.008 και δ) 02.70.6063.008 με   τίτλο   «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των α) 22.085,62 € β) 1.431,94 € γ) 1.029,20 € και δ) 2.804,21 € αντίστοιχα, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.254,57€ + 54,10€ + 39,41€ + 192,05€ , αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

-Στον Κ.Α. 02.20.8116.001   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017», ποσό 1.254,57 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-498/2017).

-Στον Κ.Α. 02.30.8116.002   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017», ποσό 54,10 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-498/2017).

-Στον Κ.Α. 02.35.8116.030    του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017», ποσό 39,41 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-498/2017).

-Στον Κ.Α. 02.70.8116.030    του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017», ποσό 192,05 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-498/2017).

7.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6662.001 με   τίτλο  «Προμήθεια ασφάλτου», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 12.271,66 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.215,26 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

-Στον Κ.Α. 02.30.8116.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε., για Προμήθεια ασφάλτου», ποσό 2.215,26 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-500/2017).

8.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.7133 με   τίτλο   «Έπιπλα-σκεύη», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 10.600,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 10.557,36 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

-Στον Κ.Α. 02.10.8121.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ, για προμήθεια επίπλων σύμφωνα με την 309/2017 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 10.557,36 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-229/2017).

9.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.64.7326.004 με   τίτλο   «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στη Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 80.637,56 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 8.551,71 € προερχόμενη από ΣΑΕ 055-2017 :

-Στον Κ.Α. 02.64.8122.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για εξόφληση 2ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. Σικυωνίων», ποσό 8.551,71 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-501/2017).

10.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6117.021 με   τίτλο   «Υπηρεσία για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 18.600,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.720,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

-Στον Κ.Α. 02.00.8113.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΣΑΡΛΑ Φ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΠΑΓΩΝΑ, για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος», ποσό 3.720,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-215/2017).

11.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6737.010 με   τίτλο   «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 10.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.223,99 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

-Στον Κ.Α. 02.00.8117.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ», ποσό 1.223,99 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-515/2017).

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ

Επειδή κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (14-12-2017) μέχρι και 31-12-2017 δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτισή του και ενταλματοποιήθηκαν καθώς και χρηματικά εντάλματα τα οποία δεν είχαν θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Κορινθίας, προκειμένου να γίνει η εξόφληση αυτών το οικονομικό έτος 2018, απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω.

Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με   τίτλο   «Αποθεματικό», ποσού 279.247,91 € μεταφέρει πίστωση ποσού 23.424,05 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 255.823,86 € (279.247,91 – 23.424,05) ως εξής:

1.- Στον Κ.Α. 02.00.8111.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το έτος 2017», ποσό 238,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-207 & 208/2017).

2.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.003   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το έτος 2017», ποσό 1.208,60 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-506, 508, 509, 510, 511, 513 & 514/2017).

3.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.004   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2017», ποσό 1.004,40 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-496 & 505/2017).

4.- Στον Κ.Α. 02.10.8115.002   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017», ποσό 116,56 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-499/2017).

5.- Στον Κ.Α. 02.70.8117.001   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενο ποσό στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. για συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», ποσό 1.780,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-502/2017).

6.- Στον Κ.Α. 02.00.8113.002   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το έτος 2017», ποσό 27,43 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-503 & 512/2017).

7.- Στον Κ.Α. 02.30.8115.001   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017», ποσό 275,28 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-504 & 507/2017).

8.- Στον Κ.Α. 02.00.8117.090   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 289/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 11.600,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220 & 221/2017).

9.- Στον Κ.Α. 02.00.8117.091   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 236 & 335/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 4.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-222, 223, 224, 225, 226 & 227/2017).

10.- Στον Κ.Α. 02.35.8113.001   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενο ποσό στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΦΙΛΗ για την συντήρηση μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου», ποσό 3.173,78 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-228/2017).

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Επειδή μετά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (14-12-2017) μέχρι και 31-12-2017 αναλήφθηκαν υποχρεώσεις (προμήθειες – εργασίες) καθώς και αποδοθείσες κρατήσεις χρήσης 2017 οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτισή του, απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω.

Από την διαμορφωμένη με την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με   τίτλο   «Αποθεματικό», ποσού 255.823,86€ μεταφέρει πίστωση ποσού 5.603,70€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 250.220,16€ (255.823,86– 5.603,70) προερχόμενη από ιδίους πόρους ως εξής:

1) Στον Κ.Α. 02.70.6662.001του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων», ποσό 480,00 ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.480,00€ χαρακτηρίζοντας την ως Συνεχιζόμενη Προμήθεια, προερχόμενη από ιδίους πόρους, μετά την αριθμ. 341/2017 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας και την αρίθμ. 21458/28-12-2017 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (17SYMV002499706 2017-12-28).

2) Στον Κ.Α. 02.30.6262.003του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών», ποσό 3.995,28 δημιουργώντας νέα πίστωση ως Συνεχιζόμενη Εργασία, προερχόμενη από ιδίους πόρους, μετά την αριθμ. 339/2017 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της εργασίας και την αρίθμ. 21403/28-12-2017 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (17SYMV002497283 2017-12-28).

3) Στον Κ.Α. 02.00.8114.001του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π.», ποσό 1.128,42 ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 19.183,13€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 20.311,55€ , σύμφωνα με την κατάσταση μη αποδοθέντων κρατήσεων χρήσης 2017.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και στη συνέχεια η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με την παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014.-

Κιάτο   26 Ιανουαρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 26.01.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6263.002 με   τίτλο     «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}με το ποσό των 33.378,81 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.959,20 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.959,20

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.8113.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΠΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» ποσό 1.729,80 € προερχόμενο από Ιδίους Πόρους δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-487/2017).
1.2 Στον Κ.Α. 02.30.8113.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στους ΑΦΟΙ Π. & Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Κ. για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» ποσό 229,40 € προερχόμενο από Ιδίους Πόρους δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-495/2017).
2. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6721.002 με     τίτλο «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων έτους 2017» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 124.891,15 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 42.333,34 € προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 42.333,34 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.20.8113.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Δ΄ Τρίμηνο έτους 2017)» ποσό 42.333,34 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-246/2017).
3. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6641.003 με     τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018} με το ποσό των 157.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 20.689,87 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

20.689,87 €

3.1 Στον Κ.Α. 02.30.8116.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017» ποσό 20.689,87 € δημιουργώντας νέα πίστωση   (ΧΕΠ: Β-494-2017).
4. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6641.003 με     τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 14.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 853,15 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

853,15 €

4.1 Στον Κ.Α. 02.70.8116.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017» ποσό 853,15 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-494-2017).
5. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6265.006 με     τίτλο «Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών {Περίοδος χρήσης από 19/12/2016 έως και 19/12/2017}»,   η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 2.574,86 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 874,94 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

874,94 €

5.1 Στον Κ.Α. 02.10.8113.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Χ. ΖΑΡΚΟΥ & Σία Ο.Ε., για Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών για το χρονικό διάστημα από 19/11/2017 έως 29/12/2017» ποσό 874,94 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-497/2017).
6. Από τις πιστώσεις των Κ.Α. α) 02.20.6063.008 β) 02.30.6063.008 γ) 02.35.6063.008 και δ) 02.70.6063.008 με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους» οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}με το ποσό των α) 22.085,62 € β) 1.431,94 € γ) 1.029,20 € και δ) 2.804,21 € αντίστοιχα, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.254,57€ +54,10€+39,41€+192,05€, αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού σύνολο

πίστωσης ποσού

1.540,13

6.1 Στον Κ.Α. 02.20.8116.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017» ποσό 1.254,57 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-498/2017).
6.2 Στον Κ.Α. 02.30.8116.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017» ποσό 54,10 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-498/2017).
6.3 Στον Κ.Α. 02.35.8116.030 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού   του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017» ποσό 39,41 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-498/2017).
6.4 Στον Κ.Α. 02.70.8116.030 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017» ποσό 192,05 €   δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-498/2017).
7. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6662.001 με   τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 12.271,66 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.215,26 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

2.215,26 €

7.1 Στον Κ.Α. 02.30.8116.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε., για Προμήθεια ασφάλτου» ποσό 2.215,26 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-500/2017).
8. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.7133 με τίτλο «Έπιπλα-σκεύη» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 10.600,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 10.557,36 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

10.557,36 €

8.1 Στον Κ.Α. 02.10.8121.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ, για προμήθεια επίπλων σύμφωνα με την 309/2017 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 10.557,36 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-229/2017).
9. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.64.7326.004 με     τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στη Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 80.637,56 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 8.551,71 € προερχόμενη από ΣΑΕ 055-2017.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

8.551,71 €

9.1 Στον Κ.Α. 02.64.8122.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για εξόφληση 2ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσό 8.551,71 € δημιουργώντας νέα πίστωση   (ΧΕΠ: Α-501/2017).
10. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6117.021   με   τίτλο «Υπηρεσία για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018},   με το ποσό των 18.600,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.720,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

3.720,00 €

10.1 Στον Κ.Α. 02.00.8113.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΣΑΡΛΑ Φ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΠΑΓΩΝΑ, για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος» ποσό 3.720,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση   (ΧΕΠ: Β-215/2017).
11. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6737.010   με   τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018} με το ποσό των 10.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.223,99 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

1.223,99 €

11.1 Στον Κ.Α. 02.00.8117.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» ποσό 1.223,99 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-515/2017).

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ

1. Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 279.247,91 € μεταφέρει πίστωση ποσού 23.424,05 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 255.823,86 € (279.247,91 – 23.424,05).

Μεταφέρει

πίστωση ποσού

23.424,05 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.8111.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το έτος 2017» ποσό 238,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-207 & 208/2017).
1.2 Στον Κ.Α. 02.00.8112.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το έτος 2017» ποσό 1.208,60 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-506, 508, 509, 510, 511, 513 & 514/2017).
1.3 Στον Κ.Α. 02.00.8112.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2017» ποσό 1.004,40 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-496 & 505/2017).
1.4 Στον Κ.Α. 02.10.8115.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017» ποσό 116,56 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-499/2017).
1.5 Στον Κ.Α. 02.70.8117.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενο ποσό στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. για συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» ποσό 1.780,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-502/2017).
1.6 Στον Κ.Α. 02.00.8113.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το έτος 2017» ποσό 27,43 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-503 & 512/2017).
1.7 Στον Κ.Α. 02.30.8115.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017» ποσό 275,28 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-504 & 507/2017).
1.8 Στον Κ.Α. 02.00.8117.090 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 289/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» ποσό 11.600,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220 & 221/2017).
1.9 Στον Κ.Α. 02.00.8117.091 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 236 & 335/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου» ποσό 4.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-222, 223, 224, 225, 226 & 227/2017).
1.10 Στον Κ.Α. 02.35.8113.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενο ποσό στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΦΙΛΗ   για την συντήρηση μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσό 3.173,78 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-228/2017).

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

1. Από την διαμορφωμένη με την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 255.823,86 € μεταφέρει πίστωση ποσού 5.603,70 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 250.220,16 € (255.823,86 – 5.603,70) προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Μεταφέρει

πίστωση ποσού

5.603,70 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.70.6662.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων» ποσό 480,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.480,00€ χαρακτηρίζοντας την ως Συνεχιζόμενη Προμήθεια, προερχόμενη από ιδίους πόρους, μετά την αριθμ. 341/2017 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας και την αρίθμ. 21458/28-12-2017 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (17SYMV002499706 2017-12-28).
1.2 Στον Κ.Α. 02.30.6262.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών» ποσό 3.995,28 € δημιουργώντας νέα πίστωση ως Συνεχιζόμενη Εργασία, προερχόμενη από ιδίους πόρους, μετά την αριθμ. 339/2017 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της εργασίας και την αρίθμ. 21403/28-12-2017 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (17SYMV002497283 2017-12-28).
1.3 Στον Κ.Α. 02.00.8114.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π.» ποσό 1.128,42 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 19.183,13€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 20.311,55 €, σύμφωνα με την κατάσταση μη αποδοθέντων κρατήσεων χρήσης 2017.

 

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31-01-2018

Print Friendly, PDF & Email