25/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­25/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1518/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος             1    
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος                
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος                
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
  1. 7.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 03-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, που έχει ως κατωτέρω:

**********************************************

         Με τις υπ’ αρίθμ. 514/2016 σε ορθή επανάληψη & 542/2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2017 και ο προϋπολογισμός-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017 αντίστοιχα, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις.

         Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

         Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

         Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για τις όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

         Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Στον εν λόγω προϋπολογισμό είχαν προβλεφθεί πιστώσεις για προμήθειες, εργασίες, έργα, μελέτες κ.λ.π. (ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ), ενώ δεν είχαν συμπεριληφθεί πιστώσεις οι οποίες αναλήφθηκαν μετά την ψήφισή του ήτοι για το χρονικό διάστημα από την ψήφισή του (18/12/2016) μέχρι και 31-12-2016.

         Επειδή οι πιστώσεις που είχαν χαρακτηρισθεί ως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) καθώς και αυτές που ενεγράφησαν μετά τις 18/12/2016 (ημερομηνία ψήφισης του προϋπολογισμού) είτε τιμολογήθηκαν – ενταλματοποιήθηκαν και ακυρώθηκαν (ως μη εξοφληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959), είτε θα πρέπει να εμφανιστούν στην χρήση του 2017 ως συνεχιζόμενες δεδομένου ότι αναλήφθηκαν μέσα στο έτος 2016, προκειμένου α) να ενταλματοποιηθούν και β) να εμφανιστούν ως συνεχιζόμενες στη χρήση του οικονομικού έτους 2017, απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

1.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6117.005 με   τίτλο   «Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των 7.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμουμεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.200,00 €

Στον Κ.Α. 02.00.8113.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην MUSICSOLUTIONSLIMITED Ε.Π.Ε. για Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΧΕΠ Α 433/2016 », ποσό 1.200,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμουδημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-433/2016).

2.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6635.002 με   τίτλο   «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) », η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ έτους 2016 κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των 4.992,24 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 4.488,18 € προερχόμενη από ιδίους πόρους (ανταποδοτικά έσοδα) του Δήμου :

-Στον Κ.Α. 02.20.8116.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον Ζαχαριά Ιωάννη για Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου ΧΕΠ Α-430/2016 », ποσό 4.488,18 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-430/2016 ).

3.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6661.006 με   τίτλο   «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ », η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των 14.999,04 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 14.999,04 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου:

Στον Κ.Α. 02.30.8116.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Γαϊτάνη Αθανάσιο- Κλειδαρά Μαρία Ο.Ε. για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, σύμφωνα με την αρίθμ. 19/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό 14.999,04 € προερχόμενο από ιδίους πόρους , δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-181/2016).

4.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6699.001 με   τίτλο  «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού οδικού δικτύου », η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των 2.941,90 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.912,88€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου,

Στον Κ.Α. 02.70.8116.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον Κουνοβέλη Δ. ΙΚΕ Εμπορική εισαγωγικής για προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες εκχιονισμού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την αρίθμ. 29/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας», ποσό 2.912,88 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-432/2016).

5.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.15.7322.001 με   τίτλο   «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των 2.795,42 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 4,19€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου και 2.791,23 € προερχόμενη από ΘΗΣΕΑΣ

Στον Κ.Α. 02.15.8122.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Μπαρούσης Γ.- ΜαλαμήςΚων. Ο.Ε. για την εξόφληση 5ου Λ/σμού του έργου: Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ποσό 2.795,42€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-441/2016).

6.- Από τις πιστώσεις των Κ.Α. α) 02.20.6063.002 β) 02.30.6063.006 γ) 02.35.6063.001 και δ) 02.70.6063.003 με   τίτλο   «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ», οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των α) 13.100,54 € β) 1.000,00 € γ) 1.000,00 € και δ) 5.000,00 € αντίστοιχα, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 6.606,00€ + 440,05€ + 304,23€ + 1.368,86€ , αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

-Στον Κ.Α. 02.20.8116.003   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό 6.606,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-442/2016).

-Στον Κ.Α. 02.30.8116.009   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό 440,05 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-442/2016).

-Στον Κ.Α. 02.35.8116.001   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό 304,23 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-442/2016).

-Στον Κ.Α. 02.70.8116.002   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό 1.368,86 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-442/2016).

7.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6737.008 με   τίτλο   «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των 5.065,42 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.769,42 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014:

-Στον Κ.Α. 02.00.8117.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Παν/μίου Θεσσαλίας ΕΛΚΕ για την ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014», ποσό 1.769,42 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-452/2016).

8.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.7134.002 με   τίτλο   «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των 2.125,20 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 934,80 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

-Στον Κ.Α. 02.10.8121.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην OTS Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας Α.Ε. για προμήθεια λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, σύμφωνα με την 5/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό 934,80 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-459/2016).

9.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6721.003 με   τίτλο   «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας & υγειονομική ταφή απορριμμάτων έτους 2016», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των 181.167,55 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 51.468,48 € προερχόμενη από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά έσοδα) του Δήμου ,

Στον Κ.Α. 02.20.8113.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για καταβολή τελών για χρήση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου Β εξαμήνου 2016 (Υγειονομική ταφή απορριμμάτων) ποσού 51.468,48 € (2.237,76 Χ 23) σύμφωνα με την αρ 1/2016 Απόφαση του Περιφ. Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ , τα ζυγολόγια & τα λοιπά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.-», ποσό 51.468,48 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-186/2016).

10.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.7135.015 με   τίτλο   «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)»,   με ποσό 14.731,20 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 14.362,92 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 :

-Στον Κ.Α. 02.20.8121.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Σαραντόπουλος ΔΦ ΑΕΒΤΕ Εμπορική εταιρεία για προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την 23/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής του Δήμου (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)», ποσό 14.362,92 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-182/2016).

***********************************************

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7412.100 με   τίτλο   «3η Εντολή Πληρωμής για την Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας (ΘΗΣΕΑΣ-2010) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-», με ποσό 5.155,79 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 5.155,79 € προερχόμενη από ΘΗΣΕΑΣ -2010 και

Από την πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με   τίτλο   «Αποθεματικό», ποσού 215.416,32 € μεταφέρει πίστωση ποσού 7,74 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 215.408,58 € (215.416,32-7,74)

ήτοι συνολικό ποσό 5.163,53 € (7,74€ +5.155,79 €)

-Στον Κ.Α. 02.70.8123.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΠΤΑ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Α.Μ. 588 για την 3η Εντολή Πληρωμής για την Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας (ΘΗΣΕΑΣ-2010) », ποσό 5.163,53 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-458/2016).

**************************************************

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ

Επειδή κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (18/12/2016) μέχρι και 31-12-2016 δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτισή του και ενταλματοποιήθηκαν καθώς και χρηματικά εντάλματα τα οποία δεν είχαν θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Κορινθίας, προκειμένου να γίνει η εξόφληση αυτών το οικονομικό έτος 2017, απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω.

Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με   τίτλο   «Αποθεματικό», ποσού 215.408,58 € μεταφέρει πίστωση ποσού 17.330,42 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 198.078,16 € (215.408,58 -17.330,42) ως εξής:

1.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου », ποσό 9.077,62€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους πόρους με το ποσό των 9.077,62€(ΧΕΠ: Α-422/16, Α-425/2016, Α-426/2016, Α-427/2016, Α-428/2016, Α-429/2016, Α-460/2016, Α-461/2016, Α-462/2016, Α-463/2016, Α-464/2016, Α-465/2016, Α-466/2016, Α-467/2016, Α-468/2016, Α-469/2016, Α-476/2016).

2.- Στον   Κ.Α. 02.35.8116.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Π&Β ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε.- για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους , σύμφωνα με την αρ. 24/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής», ποσό 755,16€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-431/2016).

3.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.006   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε δικαστικούς επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2016», ποσό 613,80 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-436/2016, Α-437/2016, Α-438/2016, Α-439/2016, Α-440/2016, Α-448/2016).

4.- Στον   Κ.Α. 02.00.8112.007 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη του υπ αρ 6457 /30-09-2016 συμβολαίου δωρεάς με τρία αντίγραφα », ποσό 250,83€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-453/2016).

5.- Στον   Κ.Α. 02.00.8112.008 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενο ποσό σε υποθηκοφύλακες για μεταγραφή του υπ αρ 6457/30-09-2016 συμβολαίου και για έκδοση επίσημου αντιγράφου του υπ αρ 1079/2004 συμβολαίου (9 φύλλων)», ποσό 75,96€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-454/2016 και Α-455/2016 ).

6.- Στον   Κ.Α. 02.15.8111.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Οικονόμου Αικατερίνη (ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (για αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου 2016- Πρόγραμμα : Άθληση για όλους », ποσό 76,20€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-180/2016).

7.- Στον Κ.Α. 02.00.8113.003   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 15/10/2016 έως 14/12/2016) και Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 27/10/2016 έως 26/12/2016 ) αντίστοιχα», ποσό 40,18 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-434/2016 και Α-435/2016).

8.- Στον   Κ.Α. 02.15.8113.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Μπρίλη Δήμητρα για μισθώματα Σχολικού Κτιρίου από 01-09-2016 έως 31-12-2016 (σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4 περ. 16 Ν. 3852/2010 (λήξη μίσθωσης 30-06-2018) και στον Μερκούρη Βλάσιο Κων/νου για μισθώματα Σχολικού Κτιρίου για την εγκατάσταση του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Σικυωνίων από 01-09-2016 έως 31-12- 2016 (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010) λήξη μίσθωσης 08-10-2017 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.», ποσό 3.146,92 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-443/2016, Α-444/2016).

9.- Στον Κ.Α. 02.30.8113.001   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον Κουφόπουλο Δημήτριο για Μίσθωση οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ σύμφωνα με την 167/2007 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής», ποσό 300,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-470/2016).

10.- Στον Κ.Α. 02.00.8115.002   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016», ποσό 685,44 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-446/2016, Α-449/2016, Α-450/2016).

11.- Στον Κ.Α. 02.10.8115.001   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016», ποσό 1.355,59 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-445/2016, Α-447/2016, Α-450/2016, Α-446/2016, Α-449/2016, Α-477/2016, Α-478/2016, Α-479/2016).

12.- Στον Κ.Α. 02.30.8115.002    του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016», ποσό 752,72 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-445/2016, Α-449/2016, Α-451/2016).

13.- Στον Κ.Α. 02.10.6232.002    του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων», ποσό 200,00 € ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους και διαμορφώνοντας την στο ποσό των 2.000,00 €.

*******************************************

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6263.001 με   τίτλο   «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)»,   με ποσό 43.017,20 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 7.950,88 € προερχόμενη από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά έσοδα) στους :

Κ.Α. 02.20.8116.004   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον Παπαθανασίου Κων/νο για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό 1.709,96 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-457/2016).

Κ.Α. 02.20.8116.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ERGOSAFETY ΕΠΕ για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό 6.240,92€ δημιουργώντας νέα πίστωση   (ΧΕΠ: Β-185/2016).

*******************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 126/02-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ9469ΒΒΡ-ΓΧΤ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΡΙΩΝ Α.Ε., είχε επιχορηγηθεί ο Δήμος μας με το ποσό των 168.000,00€ για την εκτέλεση του   έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου», από πιστώσεις ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε. .

         Στη συνέχεια με την αρίθμ. 381/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ11Ω1Θ-ΖΞ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

         Η παραπάνω απόφαση αφού ελέγχθηκε για την νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αρίθμ. 3804/72511/18-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΡ1Φ-ΦΧΞ) Απόφασή της.

         Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού, υπογράφηκε η υπ’ αρίθμ. 6725/18-03-2014 σύμβαση (14SYMV001929723 2014-03-18) μεταξύ του Δήμου μας και της Κ/Ξ «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ποσού 78.466,47€ πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού ποσού 96.513,76€ .

         Στη συνέχεια εκδόθηκαν τρία (3) Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, και συγκεκριμένα 1) Το αρίθμ. Β-231/2014 ποσού 39.852,00€ το οποίο εξοφλήθηκε   , 2) το αρίθμ. Α-322/2015 ποσού 46.740,91€ το οποίο εξοφλήθηκε και 3) το αρίθμ. Α-456/2016 ποσού 7.689,96€ το οποίο στις 31-12-2016 παρέμεινε ανεξόφλητο, διότι δεν είχε μεταβιβασθεί η εν λόγω χρηματοδότηση από τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΟΣΚ) .

         Προκειμένου να εγγραφεί το ποσό των 7.689,96€ τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των εξόδων , απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1329.007 με τίτλο «Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου» εγγράφουμε πίστωση ποσού 7.689,96 € δημιουργώντας νέα πίστωση

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.70.8122.001 με τίτλο «Καταβολή οφειλομένων στην Κ/Ξ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για την εξόφληση 3ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου – {Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}» πίστωση ποσού 7.689,96 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         Από την πίστωση των Κ.Α. 02.20.6051.005 με   τίτλο   «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου», ποσού 38.720,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 8.600,00 € προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 30.120,00 €

Στον Κ.Α. 02.20.6063.008 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», πίστωση ποσού 8.600,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.600,00 € , προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα

         Από την πίστωση των Κ.Α. 02.30.6051.005 με   τίτλο   «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου», ποσού 24.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.750,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 22.250,00 €         

Στον Κ.Α. 02.30.6063.008 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», πίστωση ποσού 1.750,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.400,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.150,00 € , προερχόμενη από ιδίους πόρους

         Από την πίστωση των Κ.Α. 02.35.6051.004 με   τίτλο   «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου», ποσού 13.200,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 10.700,00 €         

Στον Κ.Α. 02.35.6063.008 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», πίστωση ποσού 2.500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.500,00 € , προερχόμενη από ιδίους πόρους

****************************************

         Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με   τίτλο   «Αποθεματικό», ποσού 198.078,16 € μεταφέρει πίστωση ποσού 744,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 197.334,16€ (198.078,16 – 774,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6117.013 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013)», πίστωση ποσού 744,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

****************************************

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και στη συνέχεια η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με την παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014.

**********************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη και του μέλους κου Κ. Σπανού, οι οποίοι ψήφισαν λευκό)

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω:

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6117.005 με     τίτλο «Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., Ο.Ε. & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #7.000,00# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

διά του αποθεματικού

#1.200,00 #€

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.8113.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην MUSIC SOLUTIONS LIMITED Ε.Π.Ε. για Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   ΧΕΠ Α 433/2016», ποσό #1.200,00# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-433/2016).
2. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6635.002 με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ έτους 2016 κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #4.992,24# € προερχόμενη από ιδίους πόρους (ανταποδοτικά έσοδα) του Δήμου.

Μεταφορά

διά του αποθεματικού

#4.488,18# €

2.1 Στον Κ.Α. 02.20.8116.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον Ζαχαριά Ιωάννη για Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου ΧΕΠ Α-430/2016», ποσό #4.488,18# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-430/2016 ).
3. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6661.006 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #14.999,04# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού #14.999,04# €

3.1 Στον Κ.Α. 02.30.8116.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Γαϊτάνη Αθανάσιο – Κλειδαρά Μαρία Ο.Ε. για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, σύμφωνα με την αρίθμ. 19/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό #14.999,04#προερχόμενο από ιδίους πόρους, δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-181/2016).
4. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού οδικού δικτύου», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #2.941,90# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#2.912,88# €

4.1 Στον Κ.Α. 02.70.8116.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον Κουνοβέλη Δ. ΙΚΕ Εμπορική εισαγωγικής για προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες εκχιονισμού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την αρίθμ. 29/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας», ποσό #2.912,88# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-432/2016).
5. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.15.7322.001 με τίτλο «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #2.795,42# € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #4,19# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου και #2.791,23# € προερχόμενη από ΘΗΣΕΑΣ.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#2.795,42# €

5.1 Στον Κ.Α. 02.15.8122.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Μπαρούσης Γ.- ΜαλαμήςΚων. Ο.Ε. για την εξόφληση 5ου Λ/σμού του έργου: Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ποσό #2.795,42# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-441/2016).
6. Από τις πιστώσεις των Κ.Α. α) 02.20.6063.002 β) 02.30.6063.006 γ) 02.35.6063.001 και δ) 02.70.6063.003 με   τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ», οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των α) 13.100,54 € β) 1.000,00 € γ) 1.000,00 € και δ) 5.000,00 €, αντίστοιχα, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 6.606,00€ + 440,05€ + 304,23€ + 1.368,86€, αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#8.719,14# €

6.1 Στον Κ.Α. 02.20.8116.003   του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #6.606,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-442/2016).
6.2 Στον Κ.Α. 02.30.8116.009   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #440,05# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-442/2016).
6.3 Στον Κ.Α. 02.35.8116.001   του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #304,23# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους   (ΧΕΠ: Α-442/2016).
6.4 Στον Κ.Α. 02.70.8116.002   του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #1.368,86# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους   (ΧΕΠ: Α-442/2016).
7. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6737.008 με τίτλο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #5.065,42# € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#1.769,42# €

7.1 Στον Κ.Α. 02.00.8117.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Παν/μίου Θεσσαλίας ΕΛΚΕ για την ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014», ποσό #1.769,42# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-452/2016).
8. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.7134.002   με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #2.125,20# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#934,80 # €

8.1 Στον Κ.Α. 02.10.8121.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην OTS Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας Α.Ε. για προμήθεια λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, σύμφωνα με την 5/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό #934,80# € δημιουργώντας νέα πίστωση   (ΧΕΠ: Α-459/2016).
9. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6721.003 με   τίτλο «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας & υγειονομική ταφή απορριμμάτων έτους 2016», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #181.167,55# € προερχόμενη από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά έσοδα) του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#51.468,48# €

9.1 Στον Κ.Α. 02.20.8113.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για καταβολή τελών για χρήση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου Β εξαμήνου 2016 (Υγειονομική ταφή απορριμμάτων) ποσού 51.468,48 € (2.237,76 Χ 23) σύμφωνα με την αρ 1/2016 Απόφαση του Περιφ. Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ , τα ζυγολόγια & τα λοιπά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #51.468,48# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-186/2016).
10. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.7135.015 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)»,   με ποσό #14.731,20# € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#14.362,92# €

10.1 Στον Κ.Α. 02.20.8121.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Σαραντόπουλος ΔΦ ΑΕΒΤΕ Εμπορική εταιρεία για προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την 23/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής του Δήμου (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)», ποσό #14.362,92# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-182/2016).
11. α) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7412.100με τίτλο «3η Εντολή Πληρωμής για την Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – Αλέας   (ΘΗΣΕΑΣ-2010) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ», με ποσό #5.155,79# €μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #5.155,79# € προερχόμενη από ΘΗΣΕΑΣ -2010.

Μεταφορά

πίστωσης

#5.163,53# €

11.1 Στον Κ.Α. 02.70.8123.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΠΤΑ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Α.Μ. 588 για την 3η Εντολή Πληρωμής για την Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας (ΘΗΣΕΑΣ-2010)», ποσό #5.163,53# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-458/2016).
β) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού #215.416,32# € μεταφέρει πίστωση ποσού #7,74# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 215.408,58 € (215.416,32-7,74).

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ

12. Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111με     τίτλο «Αποθεματικό», ποσού #215.408,58# €μεταφέρει πίστωση ποσού #17.330,42# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 198.078,16 € (215.408,58 -17.330,42).

Μεταφορά

πίστωσης

#17.330,42# €

12.1 Στον Κ.Α. 02.00.8112.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου», ποσό #9.077,62# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους πόρους   με το ποσό των #9.077,62# € (ΧΕΠ: Α-422/16, Α-425/2016, Α-426/2016, Α-427/2016, Α-428/2016, Α-429/2016, Α-460/2016, Α-461/2016, Α-462/2016, Α-463/2016, Α-464/2016, Α-465/2016, Α-466/2016, Α-467/2016, Α-468/2016, Α-469/2016, Α-476/2016).
12.2 Στον Κ.Α. 02.35.8116.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Π&Β ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε.- για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους , σύμφωνα με την αρ. 24/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής», ποσό #755,16# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-431/2016).
12.3 Στον Κ.Α. 02.00.8112.006 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε δικαστικούς επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2016», ποσό #613,80# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-436/2016, Α-437/2016, Α-438/2016, Α-439/2016, Α-440/2016, Α-448/2016).
12.4 Στον Κ.Α. 02.00.8112.007 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη του υπ αρ 6457 /30-09-2016 συμβολαίου δωρεάς με τρία αντίγραφα», ποσό #250,83# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-453/2016).
12.5 Στον Κ.Α. 02.00.8112.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενο ποσό σε υποθηκοφύλακες για μεταγραφή του υπ αρ 6457/30-09-2016 συμβολαίου και για έκδοση επίσημου αντιγράφου του υπ αρ 1079/2004 συμβολαίου (9 φύλλων)», ποσό #75,96# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-454/2016 και Α-455/2016 ).
12.6 Στον Κ.Α. 02.15.8111.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Οικονόμου Αικατερίνη (ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (για αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου 2016- Πρόγραμμα : Άθληση για όλους», ποσό #76,20# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-180/2016).
12.7 Στον Κ.Α. 02.00.8113.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 15/10/2016 έως 14/12/2016) και Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 27/10/2016 έως 26/12/2016) αντίστοιχα», ποσό #40,18# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-434/2016 και Α-435/2016).
12.8 Στον Κ.Α. 02.15.8113.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Μπρίλη Δήμητρα για μισθώματα Σχολικού Κτιρίου από 01-09-2016 έως 31-12-2016 (σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4 περ. 16 Ν. 3852/2010 (λήξη μίσθωσης 30-06-2018) και στον Μερκούρη Βλάσιο Κων/νου για μισθώματα Σχολικού Κτιρίου για την εγκατάσταση του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Σικυωνίων από 01-09-2016 έως 31-12- 2016 (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010) λήξη μίσθωσης 08-10-2017 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #3.146,92# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-443/2016, Α-444/2016).
12.9 Στον Κ.Α. 02.30.8113.001 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Οφειλόμενα στον Κουφόπουλο Δημήτριο για Μίσθωση οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ σύμφωνα με την 167/2007 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής», ποσό #300,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-470/2016).
12.10 Στον Κ.Α. 02.00.8115.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016», ποσό #685,44# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-446/2016, Α-449/2016, Α-450/2016).
12.11 Στον Κ.Α. 02.10.8115.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016», ποσό #1.355,59# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-445/2016, Α-447/2016, Α-450/2016, Α-446/2016, Α-449/2016, Α-477/2016, Α-478/2016, Α-479/2016).
12.12 Στον Κ.Α. 02.30.8115.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016», ποσό #752,72# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-445/2016, Α-449/2016, Α-451/2016).
12.13 Στον Κ.Α. 02.10.6232.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων», ποσό #200,00# € ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους και διαμορφώνοντας την στο ποσό των #2.000,00# €.
13. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», με ποσό #43.017,20# € προερχόμενη από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά έσοδα).

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#7.950,88# €

13.1 Στον Κ.Α. 02.20.8116.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον Παπαθανασίου Κων/νο για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.), σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό #1.709,96#δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-457/2016).
13.2 Στον Κ.Α. 02.20.8116.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ERGO SAFETY ΕΠΕ για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.), σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό #6.240,92#δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-185/2016).
14. Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1329.007 με τίτλο «Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου» εγγράφουμε πίστωση ποσού #7.689,96# € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#7.689,96# €

14.1 Στον Κ.Α. 02.70.8122.001 με τίτλο «Καταβολή οφειλομένων στην Κ/Ξ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για την εξόφληση 3ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου – {Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}» πίστωση ποσού #7.689,96# € δημιουργώντας νέα πίστωση.
15. Από την πίστωση των Κ.Α. 02.20.6051.005 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου», ποσού #38.720,00# € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #8.600,00# € προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #30.120,00# €.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#8.600,00# €

15.1 Στον Κ.Α. 02.20.6063.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», πίστωση ποσού #8.600,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #15.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #23.600,00# €, προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα.
16. Από την πίστωση των Κ.Α. 02.30.6051.005 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου», ποσού #24.000,00# μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #1.750,00# € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #22.250,00# €.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού #1.750,00# €

16.1 Στον Κ.Α. 02.30.6063.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», πίστωση ποσού #1.750,00# € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #1.400,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #3.150,00# €, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
17. Από την πίστωση των Κ.Α. 02.35.6051.004 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου», ποσού #13.200,00# € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #2.500,00# € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #10.700,00# €.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού #2.500,00# €

17.1 Στον Κ.Α. 02.35.6063.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», πίστωση ποσού #2.500,00# € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #1.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #3.500,00# €, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
18. Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με   τίτλο «Αποθεματικό»,ποσού #198.078,16# € μεταφέρει πίστωση ποσού #744,00# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 197.334,16 € (198.078,16 – 774,00).

Μεταφορά

Πίστωσης

#744,00# €

18.1 Στον Κ.Α. 02.00.6117.013 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013)», πίστωση ποσού #744,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση.

B. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1.Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο09-02-2017

Print Friendly, PDF & Email