248/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27η/18-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ248/2016

 

Περίληψη: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή και Λυκούργου)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασιλείου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 15567/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του πρακτικού επιτροπής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή και Λυκούργου)»έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

1) το Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) το Π.Δ.34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα, περί των μισθώσεων που δεν υπάγονται στην προστασία του εν λόγω Π.Δ.

3) το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων

4) το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής

5) την αριθ. υπ’ αριθ. 124/13-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Κιάτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Γραφεία εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού,

6) την υπ΄ αριθμ. 194/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης του ισογείου δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου,

7) την με αριθ. πρωτ. 13845/19-09-2016 Διακήρυξη Δημάρχου,

8) την με αριθ. πρωτ. 13846/15-09-2016 Περίληψη Διακήρυξης,

9) το από 04-10-2016 Πρακτικό Επιτροπής,

                                                                                                                                          Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε:

Α. την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου Δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου) και,

Β. την κήρυξη της δημοπρασίας ως άγονη,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

1.- Εγκρίνει το πρακτικό της Φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής Δημοπρασίας που έγινε την 4η Οκτωβρίου 2016 για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή και Λυκούργου).

2.- Κηρύσσει την δημοπρασία άγονη.

3.- Κηρύσσει την επανάληψη της ως ανωτέρω δημοπρασίας σε νέα ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους της πρώτης Διακήρυξης Δημάρχου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 248/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

Κελλάρης Βασίλειος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-10-2016

Print Friendly, PDF & Email