247/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27η/18-10-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ247/2016

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασιλείου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 15567/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος μετά τους:

  • Α.Μ. 25, 29, 31, 32/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και
  • Α.Μ. 24, 25, 26/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,

καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

  1. 1)Α.Μ. 29/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια ζωοτροφών για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6632.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 352/16.
  2. 2)Α.Μ. 31/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Η/Υ – Εκτυπωτών – Φωτοτυπικών μηχανημάτων – faxκλπ» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 353/16.
  3. 3)Α.Μ. 24/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» ποσού #755,16# σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6693του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 355/16.
  4. 4)Α.Μ. 25/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» ποσού #3.999,97# σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6474.006του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 356/16.
  5. 5)Α.Μ. 26/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων» ποσού #4.974,41# σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6474.001του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 357/16.
  6. 6)Α.Μ. 25/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ωρου βάσεως» ποσού #442,80# σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6264.012 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 358/16.
  7. 7)Α.Μ. 32/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6611.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 354/16.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τους:

Α.Μ. 25, 29, 31, 32/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

Α.Μ. 24, 25, 26/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,

καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.15.6632.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 352/16 2.001,36
02.10.6613.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-FAXκλπ 353/16 1.798,00
02.35.6693 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ 355/16 755,16 €
02.15.6474.006 ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΤΑΝ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ή ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 356/16 3.999,97
02.15.6474.001 ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 357/16 4.974,41
02.10.6264.012 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙ 24ΩΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ 358/16 442,80
02.10.6611.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 354/16 1.416,72

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 247/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Κελλάρης

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-10-2016

Print Friendly, PDF & Email