245/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27η/18-10-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ245/2016

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 202/2016 Απόφασης Δημάρχου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασιλείου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 15567/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί «Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 202/2016 Απόφασης Δημάρχου»και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:

1. Τη µε ΑΒΜ: Στ12/801 και ΑΒΩ: Στ12/469 σχηµατισθείσα δικογραφία σε βάρος του κ. Πανάγου Αθανασίου του Παναγιώτη Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισµού του ∆ήµου Σικυωνίων και

2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ: 15356/11-10-2016 αίτηση του κ. Πανάγου Αθανασίου του Παναγιώτη Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος, περί παροχής Νοµικής Προστασίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 202/16 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού συνηγόρου υπεράσπισης με την οποία ορίστηκε, η δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κα Ιωάννα Παπαϊωάννου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον ως άνω αναφερόµενο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, όπως αυτή ορίζεται στην ΑΒΜ: Στ12/801 και ΑΒΩ: Στ12/469 σχηµατισθείσα δικογραφία και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.-Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

2.-Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 202/16 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού συνηγόρου υπεράσπισης με την οποία ορίστηκε, η δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κα Ιωάννα Παπαϊωάννου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον ως άνω αναφερόµενο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, όπως αυτή ορίζεται στην ΑΒΜ: Στ12/801 και ΑΒΩ: Στ12/469 σχηµατισθείσα δικογραφία.

3.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας προσφυγής κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

4.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

5.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #30.000,00# €. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 245/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

Κελλάρης Βασίλειος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο19-10-2016

Print Friendly, PDF & Email