242/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27η/18-10-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ242/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 69/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασιλείου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 15567/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 1ο

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί «Λήψης απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 69/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου»και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:

α) την υπ. αριθ. 69/2016 Απόφαση του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,

β) τη με αριθ. 22/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού του δικηγόρου Γαβριήλ Δ. Τασούλης για την παροχή γνωμοδότησης και

γ) την από 14-10-2016 γνωμοδότηση του ανωτέρω δικηγόρου, ο οποίος προτείνει την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 69/2016 Απόφασης του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, καθώς πιθανολογείται η μη απόρριψη της προσφυγής της αντίδικου και άρα η μη ευόδωση αυτών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.-Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

2.- Την μη άσκηση των προβλεπομένων εκ του νόμου ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθ. 69/2016 Απόφασης του 1ου τμήματος του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

Κελλάρης Βασίλειος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο19-10-2016

Print Friendly, PDF & Email