242/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 22ο/13-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2017

 

Περίληψη: Ανατροπή ανάληψης Υποχρέωσης λόγω ματαίωσης του διεθνή, ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10971/07-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος 3. Σπανός Κων/νος
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε λόγω καταληκτικών ημερομηνιών τη συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Ανατροπή ανάληψης Υποχρέωσης λόγω ματαίωσης του διεθνή, ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 07-07-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

******************************************************

Με την αρίθμ. 227/11-07-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Προτείνεται η ανάκληση της αρίθμ. 253/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 157/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω855Ω1Θ-7ΘΛ) με ανάλογη ανατροπή του Κ.Α. 25.7135.018 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 416.202,28 €.

Κιάτο 7 Ιουλίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                  Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                      Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

           (T.Y.)                                                                                      (Τ.Υ.)

*****************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις 1β του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
 • το από 07-07-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον.

Β. Ανακαλείτην Ανάληψη Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του Κ.Α. 25.7135.018 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, μετά την Π.Α.Υ. 253/2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 416.202,28 €.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14-07-2017

Print Friendly, PDF & Email