241/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26η/03-10-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2016

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 198/16 Απόφαση Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 14554/29-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1. Σπανός Κων/νος Μέλος
2. Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος 2. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
3. Μυττάς Ιωάννης Μέλος
4. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
5. Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψης απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 198/16 Απόφαση Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω ήτοι:
1. την υπ’ αριθμ. 198/2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η αγωγή που άσκησε κατά του Δήμου Σικυωνίων η κα Ρηγοπούλου Αικατερίνη και η κα Ρηγοπούλου Ευτυχία χήρα Χαραλάμπους και διέταξε τον προαναφερθέντα Δήμο να καταβάλλει στους αντιδίκους του το ποσό των #7.624,29# € και αυτά με το νόμιμο τόκο, πλήν του κονδυλίου των τόκων.
2. την υπ’ αριθμ. 224/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε ο δικηγόρος Κορίνθου, Ζαρρής Γ. Κωνσταντίνος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί παροχής γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 198/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
3. την από 1ης.10.2016 γνωμοδότηση του ως άνω δικηγόρου, ο οποίος αναφέρει πως «δεν συντρέχει λόγος άσκησης οποιουδήποτε ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 198/2016 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, δικάζων ως Εφετείο, η δε τυχόν άσκηση τέτοιου (ένδικου μέσου) δε θα ευδοκιμήσει και συνεπώς ο Δήμος Σικυωνίων, θα πρέπει να συμμορφωθεί με την ανωτέρω αναφερόμενη εκδοθείσα απόφαση».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιγ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Να μην ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της υπ’ αρίθμ. 198/2016 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την από 1ης.10.2016 γνωμοδότηση του δικηγόρου Κορίνθου, κου Ζαρρή Γ. Κωνσταντίνου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 241/2016
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος
4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 04-10-2016

Print Friendly, PDF & Email