240/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21ο/11-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ240/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10944/07-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 20ο

 

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 07-07-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την αριθμ. 223/03-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΩ5Ω1Θ-ΧΟΡ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 7806/26-06-2017 (ΑΔΑ: 6Π3Ξ465ΧΘ7-8ΛΥ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για «την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, εκχιονισμό σε αγροτικούς δρόμους και καθαρισμό χειμάρρων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» από πιστώσεις{Ειδικό Φορέα 07 120 Κ.Α.Ε. 2229}.

Στην συνέχεια εξεδόθη η με αριθμό πρωτοκόλλου 23057/07-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΒΞ465ΧΘ7-ΡΥΖ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα   «Επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων με το ποσό των 10.000,00€ από μεταβιβασθείσα πίστωση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, εκχιονισμό σε αγροτικούς δρόμους και καθαρισμό χειμάρρων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».

Προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, εκχιονισμό σε αγροτικούς δρόμους και καθαρισμό χειμάρρων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» πίστωση ποσού 10.000,00€, προερχόμενη από {Ειδικό Φορέα 07 120 Κ.Α.Ε. 2229} και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.30.6262.020 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, εκχιονισμό σε αγροτικούς δρόμους και καθαρισμό χειμάρρων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» πίστωση ποσού 10.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Ειδικός Φορέας 07 120 Κ.Α.Ε. 2229).

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 7 Ιουλίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                              Ο Προϊστάμενος Τμήματος                              Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                               

                                 και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                                            (T.Y.)                                                                            (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 07.07.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.   06.00.1219.001 «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, εκχιονισμό σε αγροτικούς δρόμους και καθαρισμό χειμάρρων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» πίστωση ποσού 10.000,00€, προερχόμενη από {Ειδικό Φορέα 07 120 Κ.Α.Ε. 2229} και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Mεταφoρά

δια του αποθεματικού

10.000,00€

2. Στον Κ.Α. 02.30.6262.020 του σκέλους των εξόδων «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, εκχιονισμό σε αγροτικούς δρόμους και καθαρισμό χειμάρρων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων»   πίστωση ποσού 10.000,00 €δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Ειδικός Φορέας 07 120 Κ.Α.Ε. 2229).
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 240/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-07-2017

Print Friendly, PDF & Email