24/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­24/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας χρήσης 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1518/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος             1    
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος                
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος                
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
  1. 7.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας χρήσης 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 03-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση μετά από ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2017), που έχει ως κατωτέρω:

************************************************

         Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση, επισημαίνοντας να φροντίσουμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

         Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Μετά τα παραπάνω για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         1.-Από την εγγεγραμμένη στο σκέλος των εσόδων πίστωση του Κ.Α. 06.00.1329.006 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)» Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» για την εκτέλεση της πράξης «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» {Κωδικός Πράξης ΣΑΕ 0828}» με ποσό 12.117,85€ την οποία και καταργούμε

         Στον Κ.Α. 06.00.1322.002με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)» Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» για την εκτέλεση της πράξης «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» {Κωδικός Πράξης ΣΑΕ 0828}» πίστωση ποσού 12.117,85 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

*******************************

         2.-Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα, διαγράφουμε την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 06.00.0111.002 με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με ποσό 30.000,00€ , διότι πρόκειται για έσοδα από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού .

         Για τακτοποίηση του εσόδου, δημιουργούμε νέα πίστωση στον Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με ποσό 30.000,00€ .

Ως προς τα έξοδα επειδή δεν είχε εγγραφεί ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017 προκειμένου να αποδοθεί το έσοδο στο Κληροδότημα Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ, από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 312.067,22 € μεταφέρει πίστωση ποσού 30.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 282.067,22 € (312.067,22 – 30.000,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6739.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ», πίστωση ποσού 30.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση

*******************************

         3.- Για τις υπηρεσίες Άρδευσης (Κ.Α. 25) και Νεκροταφείων (Κ.Α. 45), για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στο σκέλος των δαπανών λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών δηλαδή 32-85 (βλέπε ποσοστό εισπραξιμότητας ανά υπηρεσία)     σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 23976/2016 Κ.Υ.Α. αναλυτικά όπως παρακάτω:

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ – ΑΡΔΕΥΣΗ –    
Κ.Α. 3213 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.  
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 23976/2016 (Β’ 2311) Κ.Υ.Α  

                     ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ            

                 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

   
Έτος 2017, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 3213): € 318.957,18  
Περίοδος Ιαν. – Αυγ. 2016, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 31.173,02  
Περίοδος Ιαν. – Αυγ. 2015, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 40.697,37  
Διαφορά οκτάμηνης περιόδου 2016/2015 : € -9.524,35  
               
Έτος 2015, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 54.243,52  
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου οκταμήνου 2016 έναντι της ίδιας περιόδου του 2015 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό του έτους 2015, δηλαδή €    
   
   
54.243,52  

Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2017,

υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού από το ύψος

των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:

 
 
 
318.957,18 54.243,52 = 264.713,66  
             
Συνεπώς το ποσοστό εισπραξιμότητας για το έτος 2017 των βεβαιωμένων  
απαιτήσεων Π.Ο.Ε. εκτιμάται σε %  
             
  54.243,52 : 318.957,18 Χ 100  
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ   %  
  17,01  
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

– ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ –

 

   

Κ.Α. 3219

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 23976/2016 (Β’ 2311) Κ.Υ.Α

             

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

             
Έτος 2017, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 3211): € 130.191,79
Περίοδος Ιαν. – Αυγ. 2016, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 12.732,61
Περίοδος Ιαν. – Αυγ. 2015, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 11.403,79
Διαφορά οκτάμηνης περιόδου 2016/2015 : € 1.328,82
             
Έτος 2015, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 15.122,27
             
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου οκταμήνου 2016 έναντι της ίδιας περιόδου του 2015 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό του έτους 2015 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή €  
 
 
16.451,09
             
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2017,
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού   από το ύψος  
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:    
130.191,79 16.451,09 = 113.740,70  
Συνεπώς το ποσοστό εισπραξιμότητας για το έτος 2017 των βεβαιωμένων
απαιτήσεων Π.Ο.Ε. εκτιμάται σε %
             
  16.451,09 : 130.191,79 Χ 100  
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ   %  
  12,64  
               

         Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπολογίσθηκε στις υπηρεσίες άρδευσης και νεκροταφείου ποσό εισπραξιμότητας 2.871,04€ και 1.172,67€ αντίστοιχα, ενώ το ποσό σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 23976/2016 Κ.Υ.Α. ανέρχεται σε 54.243,52€ και 14.451,09€ αντίστοιχα

σύμφωνα και με τους πίνακες υπολογισμού :

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Α. ΑΡΔΕΥΣΗ Κ.Α. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
0331.001 35.000,00 0411 30.000,00
0331.002 2.240,00 0412 3.500,00
0331.003 12.800,00 0413 60.000,00
0331.004 7.000,00 0417.002 440,00
0332 9.000,00 2119.009 7.000,00
2113.001 50.000,00 3219 1.172,67
2113.002 15.000,00    
2113.003 0,00    
2113.004 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 102.112,67
2113.010 38.000,00    
3213 2.871,04    
ΣΥΝΟΛΟ 174.911,04    
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 54.243,52
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2.871,04
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΕΞΟΔΟ 51.372,48
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 16.451,09
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1.172,67
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΕΞΟΔΟ 15.278,42

Προς ισοσκέλιση των ανταποδοτικών Υπηρεσιών προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017 αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωμένη όπως παραπάνω πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με   τίτλο   «Αποθεματικό», ποσού 282.067,22 € μεταφέρει πίστωση ποσού (51.372,48 + 15.278,42) 66.650,90 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 215.416,32 € (282.067,22 – 66.650,90) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.25.6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων», πίστωση ποσού 51.372,48 €   ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 98.215,84 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 149.588,32 €.

Στον Κ.Α. 02.45.6271 με τίτλο «Ύδρευση κοιμητηρίων», πίστωση ποσού 15.278,42 €   ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 22.769,06 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 38.047,48 €.

*******************************

Όσον αφορά την επισήμανση ότι οι δαπάνες της κατηγορίας 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» αναπτύσσονται υποχρεωτικά σε όλε τις υπηρεσίες κατά περίπτωση όπως ορίζει η αρίθμ. 23976/22-7-2016 ΚΥΑ, τροποποιούμε τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.8511 με   τίτλο   «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», ποσού 2.319.434,95€ μεταφέρει πίστωση ποσού (6.758,43 + 264.713,66 + 113.740,70) 385.212,79 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.934.222,16 € (2.319.434,95 – 385.212,79) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.20.8511 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», πίστωση ποσού 6.758,43 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Στον Κ.Α. 02.25.8511 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», πίστωση ποσού 264.713,66 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Στον Κ.Α. 02.45.8511 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», πίστωση ποσού 113.740,70 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη και του μέλους κου Κ. Σπανού, οι οποίοι ψήφισαν λευκό)

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 μετά από τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης ως κατωτέρω:

1.

ΕΣΟΔΟ: Από την πίστωση του Κ.Α. 06.00.1329.006 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)» Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» για την εκτέλεση της πράξης «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» {Κωδικός Πράξης ΣΑΕ 0828}»με ποσό #12.117,85#,

την οποία και καταργούμε.

  1.1 ΕΣΟΔΟ: Στον Κ.Α. 06.00.1322.002με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)» Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» για την εκτέλεση της πράξης «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» {Κωδικός Πράξης ΣΑΕ 0828}» πίστωση ποσού #12.117,85# € δημιουργώντας νέα πίστωση.
2. ΕΣΟΔΟ: Διαγράφουμε την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 06.00.0111.002 με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με ποσό #30.000,00# €, διότι πρόκειται για έσοδα από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού .   2.1 ΕΣΟΔΟ: Δημιουργία ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ στον Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με ποσό #30.000,00# €, για τακτοποίηση του εσόδου.
3.

Από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού #312.067,22# € μεταφέρει πίστωση ποσού #30.000,00# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 282.067,22 €

(312.067,22 – 30.000,00).

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

#30.000,00# €

3.1 Στον Κ.Α. 02.00.6739.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ», πίστωση ποσού #30.000,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση.
4. Από την διαμορφωμένη όπως παραπάνω πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού #282.067,22# € μεταφέρει πίστωση ποσού (51.372,48+15.278,42) #66.650,90# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 215.416,32 € (282.067,22 – 66.650,90).

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

#66.650,90# €

4.1 Στον Κ.Α. 02.25.6211με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων», πίστωση ποσού #51.372,48# € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #98.215,84# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #149.588,32#   €.
4.2 Στον Κ.Α. 02.45.6271με τίτλο «Ύδρευση κοιμητηρίων», πίστωση ποσού #15.278,42# € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #22.769,06# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #38.047,48# €.
5.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», ποσού #2.319.434,95# € μεταφέρει πίστωση ποσού (6.758,43 + 264.713,66 + 113.740,70) #385.212,79# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.934.222,16 €

(2.319.434,95 – 385.212,79).

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

#385.212,79# €

5.1 Στον Κ.Α. 02.20.8511 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», πίστωση ποσού #6.758,43# € δημιουργώντας νέα πίστωση.
5.2 Στον Κ.Α. 02.25.8511 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», πίστωση ποσού #264.713,66# €, δημιουργώντας νέα πίστωση.
5.3 Στον Κ.Α. 02.45.8511 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», πίστωση ποσού #113.740,70# €, δημιουργώντας νέα πίστωση.

B. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1.Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο09-02-2017

Print Friendly, PDF & Email