238/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26η/03-10-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2016

 

Περίληψη: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ασπροκάμπου ΔΕ Στυμφαλίας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 14554/29-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ασπροκάμπου ΔΕ Στυμφαλίας» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθ. 13/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ασπροκάμπου ΔΕ Στυμφαλίας» προϋπολογισμού #5.321,93# € (KA02.30.7333.006) και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ασπροκάμπου ΔΕ Στυμφαλίας» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον K.A. 02.30.7333.006 με ποσό #5.321,93# €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στoν κο Μπελίτση Δημήτριο του Κωνσταντίνου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:

  • του Ν. 4412/2016,
  • του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης) και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.– Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ασπροκάμπου ΔΕ Στυμφαλίας» με απευθείας ανάθεση.

Β.– Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην Επιχείρηση Μπελίτσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου που εδρεύει στο Κεφαλάρι Κορινθίας, είναι γραμμένη στο Νομαρχιακό Μητρώο του Νομού Κορινθίας με αριθμό μητρώου -276- για την τριετία από 24-12-2015 έως 23-12-2018 για έργα ή εργασίες (Οικοδομικά προϋπολογισμού 53.000,00€, Οδοποιία πλην ασφαλτικών προϋπολογισμού 53.000,00€, και Υδραυλικά προϋπολογισμού 30.000,00€) για τους Νομούς Κορινθίας και Αργολίδας, με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.– Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.006που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό #5.321,93# € που (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 351/2016).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο04-10-2016

Print Friendly, PDF & Email