238/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21ο/11-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ238/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10944/07-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 18ο

 

Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτην Α.Ο.Ε. 237/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτις Α.Δ.Σ. 216,264,265,267 / 2017 περί Τροποποιήσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,

üτον Α.Μ. 5/ 2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

üτον Α.Μ. 20/ 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου καθώς και

üτων αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Τον Α.Μ. 5/2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού #4.976,28 €# € σε βάρος του Κ.Α. 10.6278.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 289/2017.
 2. 2.Τον Α.Μ. 20/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & FAX ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ποσού #19.999,96 €# € σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.007 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 288/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την Α.Ο.Ε. 237/2017 έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου,
 • τις μελέτες των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

¨       τον Α.Μ. 5/ 2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

¨       τον Α.Μ. 20/ 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου καθώς και

¨       των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ

10.6265.007

(ΜΗΤΡΩΟ 1)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & FAX ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 288/17 19.999,96 €

10.6278.001

(ΜΗΤΡΩΟ 2)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 289/17 4.976,28 €
30.8111.001 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το έτος 2016 290/17 193,20 €
30.7425.005 Αποζημίωση αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., μετά την αρίθμ. 24113/06-02-2017 Απόφαση Γ.Γ.Α..Δ. Πελ/νήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, για το έργου {Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου, κατόπιν αίτηση θεραπείας της 291/17 2.346,01 €
10.8117.005 Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ από μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για το δ’ τρίμηνο 2016 292/17 1.446,30 €
00.6311.002 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τιμολόγηση Συναλλαγών) 293/17 800,00 €
00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 294/17 1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 30.761,75 €
 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε Λεπτών 30.761,75 €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 288-294/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-07-2017

Print Friendly, PDF & Email