236/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26η/03-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ236/2016

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 14554/29-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016» , έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:

Α. για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά τις ΑΔΣ 399, 400, 401, 402/16 και των:

 • Α.Μ. 23, 26, 27, 30/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 • της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμημ. Τεχν. Έργων & Συγκοινωνιών,
 • Α.Μ. 21, 23/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,

καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

 1. 1)Α.Μ. 27/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Hardware) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου (Προμήθεια πολυμηχανημάτων)» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7134.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 337/16.
 2. 2)Α.Μ. 23/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Σικυωνίων» ποσού #14.731,20# σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.015 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 336/16.
 3. 3) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμημ. Τεχν. Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου μας «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού #22.295,20# σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6262.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 350/16.
 4. 4) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμημ. Τεχν. Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου μας «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» ποσού #11.121,00# σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6691 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 348/16.
 5. 5) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμημ. Τεχν. Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου μας «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού #12.295,84# σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6262.025του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 344/16.
 6. 6) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμημ. Τεχν. Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου μας «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. Στυμφαλίας» ποσού #12.295,84# σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6262.026του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 345/16.
 7. 7) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμημ. Τεχν. Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου μας «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. Φενεού» ποσού #12.295,84# σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6262.027του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 346/16.
 8. 8)Α.Μ. 21/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου» ποσού #19.000,00# σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.005του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 347/16.
 9. 9)Α.Μ. 23/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.015 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 338/16.
 10. 10)Α.Μ. 26/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.016 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 339/16.
 11. 11)Α.Μ. 30/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7135.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 349/16.
 12. 12)«Αμοιβές Συμβολαιογράφων» ποσού #3.146,92# € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 342/16.
 13. 13)«Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην εταιρεία Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»ποσού #8.286,50# € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7425.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 341/16.

Β. Αλλά και την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31.12.2016, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά την Α.Δ.Σ. 403/16 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) καθώς και της αντίστοιχης Π.Α.Υ., που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχει ως εξής:

K.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 343/16 7.530,00 €
02.00.6031.002 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 343/16 6.669,00 €
02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 343/16 1.180,84 €
02.00.6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 343/16 10.260,00 €
02.00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 343/16 29.201,25 €
02.00.6121.003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 343/16 2.160,00 €
02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας & Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/2010) 343/16 41.100,00 €
02.00.6126 Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010) 343/16 4.294,48 €
02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 94.814,36 €
02.10.6011.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 18.593,00 €
02.10.6012.001 Αμοιβή Ληξιάρχων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΣΤΥΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ) 343/16 1.441,60 €
02.10.6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφου 343/16 535,20 €
02.10.6012.003 Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων 343/16 9.311,90 €
02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 4.634,37 €
02.10.6041.001 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ 343/16 1.143,52 €
02.10.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 343/16 13.495,40 €
02.10.6051.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π. 343/16 2.466,50 €
02.10.6051.006 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 343/16 3.784,75 €
02.10.6051.008 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ. 343/16 784,24 €
02.10.6051.014 Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) 343/16 616,73 €
02.10.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 343/16 1.301,05 €
02.10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ( Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 168/86 τεύχος Β’) 343/16 89,34 €
02.10.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 343/16 2.354,80 €
02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 343/16 1.352,70 €
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 52.542,60 €
02.20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 343/16 2.000,00 €
02.20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 35.124,92 €
02.20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 2.000,00 €
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 108.061,69 €
02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 343/16 2.000,00 €
02.20.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 343/16 6.930,27 €
02.20.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 343/16 2.294,40 €
02.20.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 7.845,79 €
02.20.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 2.197,69 €
02.20.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 2.079,57 €
02.20.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 1.852,61 €
02.20.6054.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 343/16 25.772,37 €
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 343/16 2.000,00 €
02.25.6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 870,00 €
02.25.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης 343/16 468,56 €
02.30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 43.015,90 €
02.30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 5.752,58 €
02.30.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 343/16 4.417,58 €
02.30.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 343/16 1.171,31 €
02.30.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. 343/16 356,78 €
02.30.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρικό) 343/16 292,74 €
02.30.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης) 343/16 900,86 €
02.30.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 343/16 322,88 €
02.30.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 343/16 450,28 €
02.30.6055.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 343/16 2.335,07 €
02.30.6055.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών 343/16 974,82 €
02.30.6055.005 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 343/16 313,12 €
02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 343/16 1.846,80 €
02.35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 17.734,78 €
02.35.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 343/16 2.620,09 €
02.35.6051.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 343/16 570,64 €
02.70.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 26.775,82 €
02.70.6041 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΕ 055-2012=21.201,76€} + {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ-2015= 20.000,00€} 343/16 41.201,76 €
02.70.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες 343/16 7.462,24 €
02.70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ-2014= 338,14€} + {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ-2015= 8.600,00€} 343/16 8.938,14 €

 

Γενικά Σύνολα :

680.609,69 €

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τους:

Α.Μ. 23, 26, 27, 30/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

A.M. 22, 23, 24, 26, 28/16 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμημ. Τεχν. Έργων & Συγκοινωνιών,

Α.Μ. 21, 23/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,

καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.20.7135.015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 336/16 14.731,20
02.10.7134.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 337/16 1.190,40 €
02.25.7135.015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 338/16 24.789,58 €
02.25.7135.016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ 339/16 24.791,09 €
02.30.7425.003 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 341/16 8.286,50
02.00.6111.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 342/16 3.146,92 €
02.70.6262.025 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 344/16 12.295,84
02.70.6262.026 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 345/16 12.295,84
02.70.6262.027 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 346/16 12.295,84
02.15.7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 347/16 19.000,00
02.15.6691 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 348/16 11.121,00
02.25.6262.002 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 350/16 22.295.20
02.30.7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ 349/16 8.680,00 €

Β. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31.12.2016, καθώς και της αντίστοιχης Π.Α.Υ., που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

K.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 343/16 7.530,00 €
02.00.6031.002 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 343/16 6.669,00 €
02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 343/16 1.180,84 €
02.00.6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 343/16 10.260,00 €
02.00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 343/16 29.201,25 €
02.00.6121.003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 343/16 2.160,00 €
02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας & Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/2010) 343/16 41.100,00 €
02.00.6126 Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010) 343/16 4.294,48 €
02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 94.814,36 €
02.10.6011.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 18.593,00 €
02.10.6012.001 Αμοιβή Ληξιάρχων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΣΤΥΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ) 343/16 1.441,60 €
02.10.6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφου 343/16 535,20 €
02.10.6012.003 Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων 343/16 9.311,90 €
02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 4.634,37 €
02.10.6041.001 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ 343/16 1.143,52 €
02.10.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 343/16 13.495,40 €
02.10.6051.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π. 343/16 2.466,50 €
02.10.6051.006 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 343/16 3.784,75 €
02.10.6051.008 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ. 343/16 784,24 €
02.10.6051.014 Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) 343/16 616,73 €
02.10.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 343/16 1.301,05 €
02.10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ( Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 168/86 τεύχος Β’) 343/16 89,34 €
02.10.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 343/16 2.354,80 €
02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 343/16 1.352,70 €
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 52.542,60 €
02.20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 343/16 2.000,00 €
02.20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 35.124,92 €
02.20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 2.000,00 €
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 108.061,69 €
02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 343/16 2.000,00 €
02.20.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 343/16 6.930,27 €
02.20.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 343/16 2.294,40 €
02.20.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 7.845,79 €
02.20.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 2.197,69 €
02.20.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 2.079,57 €
02.20.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 343/16 1.852,61 €
02.20.6054.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 343/16 25.772,37 €
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 343/16 2.000,00 €
02.25.6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 870,00 €
02.25.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης 343/16 468,56 €
02.30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 43.015,90 €
02.30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 5.752,58 €
02.30.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 343/16 4.417,58 €
02.30.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 343/16 1.171,31 €
02.30.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. 343/16 356,78 €
02.30.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρικό) 343/16 292,74 €
02.30.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης) 343/16 900,86 €
02.30.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 343/16 322,88 €
02.30.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 343/16 450,28 €
02.30.6055.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 343/16 2.335,07 €
02.30.6055.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών 343/16 974,82 €
02.30.6055.005 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 343/16 313,12 €
02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 343/16 1.846,80 €
02.35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 17.734,78 €
02.35.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 343/16 2.620,09 €
02.35.6051.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 343/16 570,64 €
02.70.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343/16 26.775,82 €
02.70.6041 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,   γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΕ 055-2012=21.201,76€} + {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ-2015= 20.000,00€} 343/16 41.201,76 €
02.70.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες 343/16 7.462,24 €
02.70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ-2014= 338,14€} + {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ-2015= 8.600,00€} 343/16 8.938,14 €

 

Γενικά Σύνολα :

680.609,69 €

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-10-2016

Print Friendly, PDF & Email