235/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26η/03-10-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ235/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 14554/29-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 03-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, που έχει ως κατωτέρω:

***************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αρίθμ. 29530/25.7.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών (ΦΕΚ 2059/τ.Β΄/29.7.2014) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 7028/2014 (Β΄ 253) απόφασης» δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, τις οποίες υλοποίησε η υπηρεσία μας και καταρτίσθηκε – ψηφίσθηκε και νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός.

1.- Σύμφωνα με την παρ. Β1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1621/        τ. Β΄/31.7.2015) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2016 έπρεπε να υπολογίσουμε την διαφορά που προέκυπτε για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγήθηκε από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2016 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 (Βλέπε συνημμένο πίνακα με αριθμό 1).

Με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015 μέχρι και τον μήνα Αύγουστο, τα στοιχεία κατέδειξαν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2015 για το πρώτο 8μηνο, ήταν χειρότερη από την αντίστοιχη περίοδο έτους 2014 και συνεπώς σύμφωνα και με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α., ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία έτους 2014 (Βλέπε συνημμένο πίνακα με αριθμό 2).

Περαιτέρω και σύμφωνα με την με την περίπτωση (β) της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. «Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2015, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ 2016 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του. Στη σχετική απόφαση αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής, η αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α.

Με το κλείσιμο του έτους 2015 το σύνολο των εισπραχθέντων ποσών των κωδικών της ΟΜΑΔΑΣ Ι, βάσει του στατιστικού δελτίου του Δεκεμβρίου 2015, είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν ποσό αλλά και από την εκτέλεση του έτους 2014, αναλυτικά ως εξής :

  ΑΠΌ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ  
Κ.Α. 2015 2014  ΔΙΑΦΟΡΑ
01 85.810,00 114.377,00 -28.567,00 €
02 20.873,00 40.813,00 -19.940,00 €
03 1.812.665,00 1.430.037,00 382.628,00 €
04 236.771,00 243.562,00 -6.791,00 €
05 248.378,00 294.727,00 -46.349,00 €
07 55.052,00 64.726,00 -9.674,00 €
11 0,00 0,00 0,00 €
14 0,00 0,00 0,00 €
15 83.571,00 99.424,00 -15.853,00 €
16 4.201,00 0,00 4.201,00 €
21 137.896,00 99.552,00 38.344,00 €
22 9.851,00 400,00 9.451,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.695.068,00 2.387.618,00 307.450,00 €
       
       
   ΘΕΤΙΚΗ       ΔΙΑΦΟΡΑ 307.450,00  

Συνεπώς και σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην περίπτωση (β) της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2016, θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 προκειμένου ως προς τα έσοδα να γίνει αύξηση της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά 1.665,00 € , και να δημιουργηθούν πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να είναι ισοσκελισμένη.

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 ως ακολούθως:

Στον 06.00.1411.007 με τίτλο «Δωρεά από Μάλλιο Ανδρέα για οικονομική βοήθεια απόρων οικογενειών» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 665,00 μετά την 29/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΗΥ6Ω1Θ-ΝΧ7) με την οποία έγινε η αποδοχή της δωρεάς και το αρίθμ. 82/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Στον 06.00.1411.008 με τίτλο «Δωρεά από Βλάσιο Ρέστα για κατασκευή πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 1.000,00 μετά την 153/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 68Ξ9Ω1Θ-1ΗΝ) με την οποία έγινε η αποδοχή της δωρεάς και το αρίθμ. 83/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Μεταφέρει το παραπάνω ποσό των 1.665,00 € στο αποθεματικό για (Κ.Α. 02.90.9111) ενίσχυσή του.

Από το ενισχυμένο αποθεματικό (Κ.Α. 02.90.9111) μεταφέρει πίστωση ποσού 5.253,00€ (1.665,00€+3.588,00€) στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς για υλοποίηση των σκοπών της δωρεάς, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. 02.00.6733.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)», πίστωση ποσού 665,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 15.665,00 € , προερχόμενη από ιδίους πόρους με το ποσό των 15.000,00€ και από δωρεά του Μάλλιου Ανδρέα με το ποσό των 665,00€.

Στον Κ.Α. 02.70.7135.018 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων», πίστωση ποσού 4.588,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους με το ποσό των 3.588,00€ και από δωρεά του Ρέστα Βλασίου με το ποσό των 1.000,00€.

Ανακεφαλαιώνοντας με την παραπάνω αύξηση τα έσοδα δεν ξεπερνούν το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι, η οποία σύμφωνα με τον (συνημμένο πίνακα με αριθμό 3) μπορεί να αυξηθεί κατά 307.450,00€ και να διαμορφωθεί στο ποσό των (ΕΤΟΣ 2014=2.387.618,00 + ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ= 307.450,00) 2.695.068,00€.

***********************************

2.-Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00 – 1.439,54 – 2.000,00 -8.286,50 – 2.500,00)   12.205,56 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   4.500,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.705,56 € (12.205,56 – 4.500,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.70.6262.028 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 4.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

********************************************

Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 36.946,80 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 8.300,00 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 28.646,80 €

μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση

Στον Κ.Α. 02.30.7133.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ», πίστωση ποσού 8.300,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

***************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1) α)Στον 06.00.1411.007 «Δωρεά από Μάλλιο Ανδρέα για οικονομική βοήθεια απόρων οικογενειών» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 665,00 € μετά την 29/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΗΥ6Ω1Θ-ΝΧ7) με την οποία έγινε η αποδοχή της δωρεάς και το αρίθμ. 82/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Μεταφέρει

1.665,00 €

1.1) Μεταφέρει το ποσό των 1.665,00 € στο αποθεματικό Κ.Α. 02.90.9111 για   ενίσχυσή του
  β)Στον 06.00.1411.008 «Δωρεά από Βλάσιο Ρέστα για κατασκευή πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 1.000,00 € μετά την 153/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 68Ξ9Ω1Θ-1ΗΝ) με την οποία έγινε η αποδοχή της δωρεάς και το αρίθμ. 83/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.    
2) Από το ενισχυμένο αποθεματικό Κ.Α. 02.90.9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 5.253,00€ (1.665,00€+3.588,00€) στους Κωδικούς Αριθμούς για υλοποίηση των σκοπών της δωρεάς

Μεταφέρει

5.253,00 €

2.1) Στον Κ.Α. 02.00.6733.002 του σκέλους των εξόδων «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)», πίστωση ποσού 665,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 15.665,00 € , προερχόμενη από ιδίους πόρους με το ποσό των 15.000,00€ και από δωρεά του Μάλλιου Ανδρέα με το ποσό των 665,00€.
      2.2) Στον Κ.Α. 02.70.7135.018 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων», πίστωση ποσού 4.588,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους με το ποσό των 3.588,00€ και από δωρεά του Ρέστα Βλασίου με το ποσό των 1.000,00€.-
3) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00 – 1.439,54 – 2.000,00 -8.286,50 – 2.500,00)   12.205,56 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   4.500,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.705,56 € (12.205,56 – 4.500,00)

Μεταφέρει

4.500,00 €

  Στον Κ.Α. 02.70.6262.028 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 4.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.
4) Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο     «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 36.946,80 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού   8.300,00 € ,     διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 28.646,80 €

Μεταφέρει

δια   του αποθεματικού   8.300,00 €

  Στον Κ.Α. 02.30.7133.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ», πίστωση   ποσού 8.300,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 .-

Β. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 235/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-10-2016

Print Friendly, PDF & Email