233/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26η/03-10-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2016

Περίληψη: Έγκριση του πρακτικού Επιτροπής φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 1ου υπέρ του ισογείου ορόφου Δημοτικού ακινήτου στη Δ. Κ. Κιάτου (Επί της οδού Λυκούργου-πλησίον ποταμού Ελισσώνα)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 14554/29-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1. Σπανός Κων/νος Μέλος
2. Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος 2. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
3. Μυττάς Ιωάννης Μέλος
4. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
5. Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο
(ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί «Έγκρισης του πρακτικού Επιτροπής φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 1ου υπέρ του ισογείου ορόφου Δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Λυκούργου-πλησίον ποταμού Ελισσώνα)» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:
1) το Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
2) το Π.Δ.34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα, περί των μισθώσεων που δεν υπάγονται στην προστασία του εν λόγω Π.Δ.
3) το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων.
4) το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
5) την αριθ. υπ’ αριθ. 217/08-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κιάτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
6) την υπ΄ αριθμ. 195/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου,
7) την με αριθ. πρωτ. 13690/15-09-2016 Διακήρυξη Δημάρχου,
8) την με αριθ. πρωτ. 13691/15-09-2016 Περίληψη Διακήρυξης,
9) το από 29-09-2016 Πρακτικό Επιτροπής,
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε:
Α. την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 1ου υπέρ του ισογείου ορόφου Δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Λυκούργου-πλησίον ποταμού Ελισσώνα) και,
Β. την κήρυξη της δημοπρασίας ως άγονη,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.-Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.
2.- Εγκρίνει το πρακτικό της Φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής Δημοπρασίας που έγινε την 29η Σεπτεμβρίου 2016 για την εκμίσθωση του 1ου υπέρ του ισογείου ορόφου Δημοτικού ακινήτου στη Δ. Κ. Κιάτου (Επί της οδού Λυκούργου-πλησίον ποταμού Ελισσώνα).
3.- Κηρύσσει την δημοπρασία άγονη.
4.- Κηρύσσει την επανάληψη της ως ανωτέρω δημοπρασίας σε νέα ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους της πρώτης Διακήρυξης Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 233/2016
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Πανάγου Αθανάσιος
4. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 04-10-2016

Print Friendly, PDF & Email