230/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21ο/11-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ230/2017

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 40,00 της δικηγόρου Κοτίνη Κωνσταντίνας για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 23-03-2017 και κατόπιν αιτήματος αναβολής από πλευράς των αντιδίκων κατά τη δικάσιμο της 28-09-2017 σε προσφυγή για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των Ανδρέα Μπαλάφα κ.λ.π. συνιδιοκτητών αστικού ακινήτου που βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Κιάτου Κορινθίας, κατά του Δήμου μας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10944/07-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 40,00 της δικηγόρου Κοτίνη Κωνσταντίνας για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 23-03-2017 και κατόπιν αιτήματος αναβολής από πλευράς των αντιδίκων κατά τη δικάσιμο της 28-09-2017 σε προσφυγή για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των Ανδρέα Μπαλάφα κ.λ.π. συνιδιοκτητών αστικού ακινήτου που βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Κιάτου Κορινθίας, κατά του Δήμου μας»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 05-07-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

         Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

         Σύμφωνα με την 189/2007 πράξη του 1ου Τμήματος (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου «σε περίπτωση κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για άλλη δικάσιμο, ο δικηγόρος δικαιούται, για την παράστασή του στη δικάσιμο, που αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης, το μισό της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις αμοιβής του, εφόσον δεν ήταν υπαίτιος για την αναβολή, γεγονός που πρέπει να προκύπτει από τα επισυναπτόμενα στο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικά (πρακτικά της δίκης). Συνεπώς αν δεν επισυνάπτονται τα πρακτικά της δίκης από τα οποία να προκύπτει ότι ο δικηγόρος δεν ήταν υπαίτιος της αναβολής, δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα αμοιβή σ’ αυτόν για την παράστασή του στη συζήτηση κατά την οποία αποφασίστηκε η αναβολή».

         Η παραπάνω νομολογία είχε στηριχθεί στις διατάξεις του άρθρου 118 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) όπου οριζόταν ότι:

«Δια παράστασιν είτε επ’ ακροατηρίω είτε ενώπιον εισηγητού προς διεξαγωγήν μαρτυρικής αποδείξεως και δια παράστασιν κατά την ενέργειαν αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης μετ’ αποδείξεως και αυτοψίας, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι …………… 2. ……… 3. Εν περιπτώσει ματαιώσεως ή αναβολής της διεξαγωγής τινός των εν λόγω αποδείξεων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής του μη υπαιτίου ταύτης Δικηγόρου είναι το ήμισυ των ανωτέρω…».

         Ο ανωτέρω Κώδικας Δικηγόρων καταργήθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-9-2013) και για τις περιπτώσεις ματαιώσεως ή αναβολής δεν προβλέπει αμοιβή του Δικηγόρου.

         Για το λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή με την 50/2015 Απόφασή της αποφάσισε ομόφωνα ότι: «Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η δε αμοιβή του προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι του Πίνακα Αμοιβών Δικηγόρων περίπτωση ΣΤ΄ Χρονοχρέωση (ανά ώρα) του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-9-2013) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/6-11-2013), όπου ορίζεται σε 80,00€ / ώρα.

         Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Κοτίνη Κωνσταντίνα (επιστολή και πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου από τα οποία προκύπτει ότι η υπόθεση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος των αιτούντων) κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 50/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (80,00Χ1/2) 40,00 ΕΥΡΩ, «για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 23-03-2017 και κατόπιν αιτήματος αναβολής από πλευράς των αντιδίκων κατά τη δικάσιμο της 28-09-2017 σε προσφυγή για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των Ανδρέα Μπαλάφα κ.λ.π. συνιδιοκτητών αστικού ακινήτου που βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Κιάτου Κορινθίας, κατά του Δήμου μας».      

         Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Κοτίνη Κωνσταντίνας και τη διάθεση πίστωσης ποσού (40,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

Κιάτο 5 Ιουλίου     2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

               Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                           και Προμηθειών

                 Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 05-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.- Εγκρίνει την δαπάνηαμοιβής #40,00# € στηδικηγόρο κα Κοτίνη Κωνσταντίνα, που αφορά για τη παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 23-03-2017 και κατόπιν αιτήματος αναβολής από πλευράς των αντιδίκων κατά τη δικάσιμο της 28-09-2017 σε προσφυγή για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των Ανδρέα Μπαλάφα κ.λ.π. συνιδιοκτητών αστικού ακινήτου που βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Κιάτου Κορινθίας, κατά του Δήμου μας», σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού #40,00# € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00.6111.001 για «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Κοτίνη Κωνσταντίνας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-07-2017

Print Friendly, PDF & Email