228/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21ο/11-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ228/2017

 

Περίληψη: Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και οικονομικών προσφορών για τα τρόφιμα, ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), έπειτα από άγονο διαγωνισμό

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10944/07-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και οικονομικών προσφορών για τα τρόφιμα, ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), έπειτα από άγονο διαγωνισμό», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 07.07.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

***********************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ), ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 7η Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών

2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής

   Αυτοδιοίκησης

3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και προσφορών των οικονομικών φορέων, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), έπειτα από άγονο διαγωνισμό, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/A 1.4, 1.15, 1.17, 1.18], συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 9.240,58 €, με ΦΠΑ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 5/2017μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την με αριθμό 81/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ. 223 & 224/2017).
 • Την αριθμ. πρωτ. 4159/30-3-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 • Τα σχετικά πρακτικά, με ημερομηνίες 13, 20 & 21 Απριλίου 2017, της Επιτροπής διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.
 • Την υπ’ αριθ. 122/2017 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύσσονται προσωρινοί ανάδοχοι του συνοπτικού διαγωνισμού (κατά τον τμηματικό προϋπολογισμό και κατά το είδος προϊόντος που έγινε η κατακύρωση εκάστου) οι : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ και ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ.
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω 122/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Την υπ’ αριθ. 156/2017 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων” ως προς τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου)».
 • Την υπ’ αριθ. 190/2017 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων” ως προς τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3Ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Η ΜΗΚΩΝΗ’’)».
 • Την με αριθ. πρωτ.: 9845/20-6-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της διαδικασίας.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα οι φάκελοι των δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, με αριθ. πρωτ. 10193/26-6-2017, του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΡΓΕΛΗ, με αριθ. πρωτ. 10221/26-6-2017 και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΡΔΙΚΗ, με αριθ. πρωτ. 10228/26-6-2017, οι οποίοι και παραδόθηκαν στην Επιτροπή.

Εν συνεχεία η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι είναι καλά σφραγισμένοι και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή τους και παράλληλα στην καταγραφή, μονογραφή των δικαιολογητικών εγγράφων που βρίσκονται σ’ αυτούς, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά :
1 2 3 4 5 6 7 8
Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής & Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνικές Προδιαγραφές & Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις Τ. Π. της 5/2017 μελέτης ΤΕΥΔ Επωνυμία προσφερομένων υλικών & Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο παράδοσης
1 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΝΑΙ* ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΔΙΚΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΤΡΗΣΕΙΣ *Η Επιτροπή Διαγωνισμού δέχεται τα πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσής τους μετά την 26/6/2017, λόγω του γεγονότος ότι αυτά δεν ήταν εγκαίρως διαθέσιμα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και επίσης, λόγω της κατεπειγούσης ανάγκης για προμήθεια υλικών για τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των δικαιολογητικών

έκρινε ως

αποδεκτές τις κάτωθι προσφορές:

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
1 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΔΙΚΗ

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των φορέων οι οποίοι έγιναν δεκτοί, κατά σειρά επίδοσης, συμπληρώνοντας τους παρακάτω πίνακες :

 1. 1) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ      
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 5%
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 5%
 1. 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ      
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 3%
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 3%
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 3%
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 3%
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 3%
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ      
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 3%
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 3%
 1. 3) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΔΙΚΗ
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ      
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 0,70
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 0,32
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 1,40

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΡΓΕΛΗ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΔΙΚΗ με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016, κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό, είναι αληθή,
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2της αριθ. πρωτ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης και

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

 1. 1)Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/Aστον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, που εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 35, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 043878598, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-22467, ως εξής, αναλυτικά:
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ        
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,51 992,20
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,38 525,60
ΣΥΝΟΛΟ 1.517,80
Φ.Π.Α 13% 197,31
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.715,11

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 26/6/2017 προσφορά του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 05/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης.

 1. 2)Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/Aστον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΡΓΕΛΗ, που εδρεύει στην οδό Σικυώνος 54, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 053471339, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-28158, ως εξής, αναλυτικά:
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ        
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,18 1.227,00
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,18 1.063,40
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,08 304,00
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 4,95 148,50
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 4,89 733,50
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ        
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,79 920,70
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,43 325,80
ΣΥΝΟΛΟ 4.722,90
Φ.Π.Α 13% 613,98
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.336,88

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 26/6/2017 προσφορά του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΡΓΕΛΗ, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 05/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης.

 1. 3)Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/Aστην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΔΙΚΗ, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 95, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 124235867, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-25815, ως εξής, αναλυτικά:
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ        
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 0,70 1.540,00
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 0,32 128,00
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 1,40 42,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.710,00
Φ.Π.Α 13% 222,30
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.932,30

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 26/6/2017 προσφορά της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΡΔΙΚΗ, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 05/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης.

Στο σημείο αυτό η διαδικασία κηρύσσεται περατωθείσα.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο, 7 Ιουλίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Μπουντή Γεωργία 3/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ

***********************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης & Οικονομικών Προσφορών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 § δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 3. την υπ’ αριθμ. 4159/30.03.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC006001557 2017-03-30,
 4. την υπ’ αριθμ. 4160/30.03.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ: 7ΖΜΓΩ1Θ-ΠΕΘ,
 5. την υπ’ αριθμ. 122/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί έγκρισης ή μη των πρακτικών επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών της εν λόγω προμήθειας με ΑΔΑ: 64ΛΚΩ1Θ-ΒΙΝ,
 6. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 122/2017 Α.Ο.Ε. σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,
 7. την υπ’ αριθ. 190/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί έγκρισης ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων” ως προς τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Η ΜΗΚΩΝΗ’’)»,
 8. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 190/2017 Α.Ο.Ε. σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,
 9. την υπ’ αριθμ. 9845/20-06-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΛ1ΚΩ1Θ-ΞΙΟ,
 10. τον υπ’ αριθμ. 10193/26-06-2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του Επαμεινώνδα Πάππα (Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής & Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνικές Προδιαγραφές & Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις Τ. Π. της 5/2017 μελέτης, ΤΕΥΔ, Επωνυμία προσφερομένων υλικών & Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο παράδοσης),
 11. τον υπ’ αριθμ. 10221/26-06-2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του Παναγιώτη Τουργέλη (Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής & Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνικές Προδιαγραφές & Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις Τ. Π. της 5/2017 μελέτης, ΤΕΥΔ, Επωνυμία προσφερομένων υλικών & Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο παράδοσης),
 12. τον υπ’ αριθμ. 10228/26-06-2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών της Αικατερίνης Μαρδίκη (Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής & Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνικές Προδιαγραφές & Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις Τ. Π. της 5/2017 μελέτης, ΤΕΥΔ, Επωνυμία προσφερομένων υλικών & Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο παράδοσης),
 13. τo από 07-07-2017 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης & Οικονομικών Προσφορών, ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), έπειτα από άγονο διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α.- Εγκρίνει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών το από 07-07-2017 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης & Οικονομικών προσφορών, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) έπειτα από άγονο διαγωνισμό της «Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/A 1.4, 1.15, 1.17, 1.18] σύμφωνα με τα αρθ. 118, 120 και 123 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α΄/08.08/2016).

B.1 – Κατακυρώνει και αναθέτειτην «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/A 1.18] στον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, που εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 35, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 043878598, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-22467, στα είδη που αναφέρονται κατωτέρω:

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ        
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,51 992,20
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,38 525,60
ΣΥΝΟΛΟ 1.517,80
Φ.Π.Α 13% 197,31
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.715,11
 

B.2 – Κατακυρώνει και αναθέτειτην «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/A 1.15 & 1.17], στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΡΓΕΛΗ, που εδρεύει στην οδό Σικυώνος 54, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 053471339, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-28158, στα είδη που αναφέρονται κατωτέρω:

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ        
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,18 1.227,00
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,18 1.063,40
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,08 304,00
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 4,95 148,50
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 4,89 733,50
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ        
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,79 920,70
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,43 325,80
ΣΥΝΟΛΟ 4.722,90
Φ.Π.Α 13% 613,98
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.336,88

B.3 – Κατακυρώνει και αναθέτειτην «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/A 1.4], στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΔΙΚΗ, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 95, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 124235867, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-25815, στα είδη που αναφέρονται κατωτέρω:

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ        
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 0,70 1.540,00
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 0,32 128,00
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 1,40 42,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.710,00
Φ.Π.Α 13% 222,30
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.932,30
 

Γ.- Οι παραπάνω ανάδοχοι θα υπογράψουν σύμβαση για τους ανωτέρω Τμηματικούς Προϋπολογισμούς με το Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ για το οποίο προορίζονται τα συγκεκριμένα τρόφιμα.

Δ.- Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 228/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-07-2017

Print Friendly, PDF & Email