227/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21ο/11-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ227/2017

 

Περίληψη: Έγκριση ή µη πρακτικών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10944/07-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή µη πρακτικών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 07.07.2017 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο ακολουθεί:

***************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 7η Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να αποσφραγίσει τον διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 416.202,28συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 25/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την αριθ. 177/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας».
 • Την αριθ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας (Π.Α.Υ. 253/2017).
 • Την αριθμ. πρωτ. 8328/26-05-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
 • Την προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήρε αριθ. ID:2017-070833 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
 • Την αριθ. 8330/26-05-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΕΤΥΩ1Θ-ΦΧΟ), σε 2 Οικονομικές και 3 τοπικές εφημερίδες και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
 • Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 • Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία ¨BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ η οποία κατατέθηκε στις 03-07-2017 σε ηλεκτρονική μορφή με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 66631.

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία ¨BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨:

 1. δεν κατέθεσε σε ηλεκτρονική μορφή το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
 2. δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή αλλά ούτε και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της προσφοράς της όπως ορίζεται στην διακήρυξη
 3. δεν κατέθεσε κανένα από τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης

Ύστερα από τον παραπάνω έλεγχο, η Επιτροπή απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ¨BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ λόγω σοβαρών ελλείψεων και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 07 Ιουλίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος           2/ Τσιοκάρας Ιωάννης        3/ Μπουντή Γεωργία

***************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τα παραπάνω εκτεθέντα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις 1α του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
 • το από 07.07.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»εξαιτίας ουσιωδών ελλείψεων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, ήτοι α) την μη κατάθεση ηλεκτρονικής μορφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), β) την μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή αλλά ούτε και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της προσφοράς όπως ορίζεται στην διακήρυξη και τέλος γ) την μη κατάθεση κανενός από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παράρτημα «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

 

 1. Εγκρίνειτην ματαίωση του διεθνή, ανοιχτού διαγωνισμού µε τίτλο«Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις 1α του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
 1. Τα έξοδα δημοσίευσης του ματαιωθέντος διαγωνισμού θα βαρύνουν το Δήμο Σικυωνίων.
 1. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010.
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-07-2017

Print Friendly, PDF & Email