223/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25η/23-09-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ223/2016

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα έφεση του Τζεμάλ Τοζάι

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13851/19-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα έφεση του Τζεμάλ Τοζάι», εξέθεσε ότι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 11-09-2016 έφεση του κ. Τζεμάλ Τοζάι του Δημητρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί ακύρωσης της 191/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, με σκοπό να γίνει καθ’ ολοκληρία δεκτή η με αριθμό κατάθεση 134/2010 ασκηθείσα αγωγή του από 10/10/2010.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 3ης/05/2017 καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον κο Γεώργιο Παπαβενετίου, Δικηγόρο Κορίνθου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 11/09/2016 ασκηθείσας έφεσης του κου Τζεμάλ Τοζάι του Δημητρίου κατά τη δικάσιμο της 3ης/05/2017 καθώςκαικατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Β.– Σε περίπτωση που η ασκηθείσα έφεση του κου Τζεμάλ Τοζάιτου Δημητρίου απορριφθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και ο προαναφερθείς προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιο του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Γ.- Σε περίπτωση που ασκηθείσα έφεση του κου Τζεμάλ Τοζάι του Δημητρίουγίνει αποδεκτή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Δ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 10 ώρες εργασίας.

Ε.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Στ.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #30.000,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς   Ιωάννης

2. Ζάρκος   Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-09-2016

Print Friendly, PDF & Email