222/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21ο/11-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ222/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθ. 133/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10944/07-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 133/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 133/2017 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 10662/04.07.2017 και με ΑΔΑ:ΩΔΣ3Ω1Θ-Κ6Χ, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε η Δικηγόρος του Δ.Σ. Κορίνθου κα Αρχοντούλα Παπαφίλη, προκειμένου ναπαραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση της από 30.06.2017 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής των Δημητρίου Δάλλα και Αγγέλου Δάλλα στις 5/7/2017 ή οποτεδήποτε συζητηθεί από αναβολή ή άλλη αιτία.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την 133/04.07.2017 Απόφαση Δημάρχου,

– την από 30.06.2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων καθώς και

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 133/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 10662/04.07.2017 και με ΑΔΑ:ΩΔΣ3Ω1Θ-Κ6Χ, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε η Δικηγόρος του Δ.Σ. Κορίνθου κα Αρχοντούλα Παπαφίλη, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση του ως άνω αιτήματος παροχής προσωρινής προστασίας, κατά τη δικάσιμο της 5ης/7/2017 ή οποτεδήποτε συζητηθεί από αναβολή ή άλλη αιτία.

Β.- Ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων οποτεδήποτε αυτή προσδιοριστεί.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 222/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-07-2017

Print Friendly, PDF & Email